kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 22 maj

Här följer en kort lägesbild av det arbete som kommunen genomfört den senaste veckan. Arbetet är kopplat till regeringens sex målområden för att hantera corona-pandemin.

Den här lägesbilden har tagits fram för att öka förståelsen för de beslut som fattas med anledning av corona-krisen. Nedan har åtgärder, såväl genomförda som planerade, samlats under respektive målområde. Dokumentet beskriver det arbete som genomförts den senaste veckan.

Lägesbild

Region Blekinge rapporterar om 132 bekräftade smittfall i länet varav sju vårdas på sjukhus (en inom intensivvården). Fyra smittade personer har avlidit. Man bedömer att det är allmän spridning i Blekinge.

Information om fördelningen mellan de olika kommunerna när det gäller konstaterat smittade individer:

Karlskrona: 102
Ronneby: 18
Karlshamn: 5
Olofström: 4
Sölvesborg: 3

Målområde 1 – Begränsa smittspridning.

Sörgårdens kollo för äldre har ställts in i sommar.

Planeringen för studentutspringet är färdig och samtliga berörda är informerade. I år blir det ett litet utspring där ett par klasser åt gången får springa ut till sina anhöriga. Därmed sprids också avslutningsdagen för studenterna ut över hela veckan. Endast två anhöriga per student tillåts att möta upp och man kommer inte heller att tillåta externa åskådare i samband med utspringet. Allt för att kunna genomföra utspringet i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Målområde 2 – Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.

Lagerstatusen är god på de flesta varorna som vi behöver, enstaka undantag finns. Under veckan har vi hämtat den handsprit som tilldelats kommunerna från nationellt håll.

Vi bedömer att den planering som nu är gjord kommer att ge god uthållighet inom vår omsorgsverksamhet under sommaren.

Målområde 3 – Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.

Det finns nu ökad möjlighet till provtagning av samhällsviktig kommunal personal som uppvisar symtom på smitta.  Arbete för att identifiera samhällsviktiga funktioner inom kommunen och kommunkoncernen är påbörjat.

Målområde 4 – Lindra konsekvenser för medborgare och företag.

”Mötesbänkar” med en genomskinlig mellanvägg är nu levererade till samtliga äldreboenden och man har dagliga besökstider efter vad personalen hinner med. Bänkarna är mycket uppskattade av boende och anhöriga.

Beslut togs i nämnden för arbete och välfärd att införa en chat-funktion för att minska tröskeln för ungdomar att höra av sig till olika stödfunktioner. När lösningen är på plats kommer man att, under vissa tider, kunna chatta med exempelvis fältgruppen samt barn och familjs verksamheter. Även andra kommunala verksamheter kommer på sikt att ansluta sig.

Vi kan konstatera att behovet av barnomsorg under sommaren i stort sett är oförändrat sedan tidigare år. Vid ett ökat behov av omsorg för föräldrar med samhällsviktiga arbeten finns en beredskap för att utöka verksamheten. Så skulle kunna bli fallet om vi får en ökad smittspridning och därmed ett ökat tryck på vård och omsorg.

Målområde 5 – Dämpa oro, bland annat genom information.

Vi förbereder för en web-lösning som ska presentera aktiviteter riktade till barn och unga under sommarlovet. Mer information kommer inom kort.

Målområde 6 – Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Vi bedömer nu att vi kommer att få hålla en hög beredskap med förändrade rutiner i våra olika verksamheter under längre tid framåt. Vår planering fortsätter nu med inriktning att se hur verksamheterna ska utformas under hösten och vidare in i 2021 för att vara hållbara.

Vi fortsätter följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Blekinge i våra beslut och vid utformande av rutiner. Det är mycket viktigt att vi i beslut om nivå på användning av skyddsutrustning grundar oss på beslut och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Det är också viktigt att fortsätta göra riskbedömningar i varje verksamhet.

Krisledning i Karlshamns kommun

Kommunen aktiverade sin krisledningsstab den 11 mars. Beslutsfattare i staben är respektive förvaltningschef, kommundirektör eller Krisledningsnämnden. Stabsmöten hålls varje vecka och antalet möten styrs av det aktuella läget. Staben levererar varje vecka lägesbild till allmänheten,  länsstyrelsen, medarbetare, fackliga organisationer, kommunkoncernen, krisledningsnämnden samt kommunens övriga politiker.

Krisledningsnämnden består av politiker från kommunstyrelsen. Ordföranden aktiverade nämnden den 18 mars och den sammanträder fredagar och informeras då av staben inför sina beslut.

Karlshamns kommun medverkar i länets samordningskonferenser (ISF) som genomförs varje vecka under ledning av Länsstyrelsen.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) är rådgivande i frågor som rör smitta och hygien. MAS samråder med Region Blekinges smittskyddsläkare med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterad på de senaste riktlinjerna.