Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 16 december

Ett tiotal patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge och av dem vårdas en inom intensivvården. Antalet smittade utifrån resultat från egentestning i Karlshamn har åter ökat, från nivån 60-70 smittade per vecka de senaste tre veckorna till denna veckas 105 smittade. Andelen positiva tester ligger nu på cirka 7,5 procent vilket också är en ökning jämfört med tidigare veckor.

Nu pågår även smittspridning av RS-virus, säsongsinfluensa samt andra vanliga ”höstvirus”. Detta i kombination med rekommendationen att stanna hemma vid symtom gör att sjukfrånvaron i våra verksamheter ökar oroande.

Viss smitta bland personal och brukare

Vi har smittade bland både personal och brukare på några av våra boenden samt inom hemtjänst. Smittspårning och testning pågår inom drabbade verksamheter och även andra åtgärder har vidtagits för att begränsa risken för fortsatt smittspridning. Förstärkt hygienrutin gäller inom omsorgen.

Den ökande sjukfrånvaron medför att man får göra hårda prioriteringar inom omsorgen. Personal från serviceverksamheterna stöttar därför nu upp omsorgen för att avlasta omsorgspersonalen.  Regelbundna samverkansmöten mellan stabens logistikfunktion och omsorgen fortsätter för att kunna omfördela arbetsuppgifter mellan verksamheterna om personalläget skulle försämras ytterligare.

Dos 3 har påbörjats till vårdnära anställda

Vaccinationen av dos 3 för omsorgspersonal är påbörjad. Vaccinationen är en del av vårt arbete att i egen regi ge vaccination med dos 3 till vårdnära personal inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och LSS. Personal från flera förvaltningar medverkar för att kunna genomföra denna vaccination.

Distansundervisning på vissa skolor

En av våra högstadieskolor övergår till distansundervisning under resten av höstterminen. En årskurs på en av våra mellanstadieskolor övergår till distans under resten av denna vecka. Detta efter att flera smittfall konstaterats samtidigt som man har en hög allmän sjukfrånvaro. Vi har i övrigt enstaka smittade elever och personal i olika skolor, främst i grundskolan.

Munskydd delas ut för skolskjuts

Från och med denna vecka delas munskydd ut i skolorna för att få elever över 12 år att använda munskydd på skolskjutsar och i kollektivtrafiken, något som förhoppningsvis kan dämpa smittspridningen bland våra skolungdomar.

Allmänheten vaccineras på Bellevueparken

Karlshamns kommun hyr ut ”Playhouse” i Bellevueparken till Region Blekinge för vaccination av allmänheten under våren.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.