Åsa Nygren, ekonomichef i Karlshamn och tillika vd i Stadsvapnet.
Åsa Nygren, ekonomichef i Karlshamn och tillika vd i Stadsvapnet menar att revisorerna inte har hållit sig till Aktiebolagslagen om god sed i samband med rapporteringen av granskningen av bolaget.
politik

​Stadsvapnet tillbakavisar revisionens kritik

Stadsvapnets styrelse tillbakavisar revisionens påstående om ointresse för revisionens granskning.

Styrelsen för det kommunala moderbolaget Stadsvapnet höll idag ett extrainsatt möte för att gemensamt svara på de frågor som revisorerna ställer i det senaste arbetsmaterialet till granskningsrapporten. Under mötet diskuterades även den kritik som revisorerna har framfört i media riktad mot Stadsvapnet sedan rapporten släpptes. Revisorerna menar att styrelsen i moderbolaget inte har visat något intresse för de detaljer som lyfts fram i rapporten och som berör dotterbolagen. Styrelsen håller inte med.

Revisorerna presenterade arbetsmaterialet för kommunstyrelsen den 2 februari. Tio dagar senare, den 12 februari presenterades samma arbetsmaterial för Stadsvapnets styrelse. Flera av kommunstyrelsens ledamöter sitter i Stadsvapnets styrelse och hade därför redan tagit del av rapportens alla detaljer. Underlaget var dessutom utskickat i förväg för att ge ledamöterna möjlighet att läsa in sig.

Dagens styrelsemöte var ett extrainsatt möte som planerades för att inom rimlig tid hinna svara på de frågor som lyfts fram i arbetsmaterialet till granskningsrapporten och som berör Stadsvapnet och dess bolag. Frågorna handlar om Karlshamnsfastigheters investeringsprojekt Etapp 5 på Östra Piren.

Styrelsen är förvånad över att svar på en faktagranskning förväntades vid sittande styrelsemöte den 2 februari när revisorerna själva har haft månader på sig och flera särskilt inhyrda revisionsexperter inkopplade för att skriva arbetsmaterialet till granskningsrapporten.

− Detta är inte rimligt och följer inte heller Aktiebolagslagen om god sed där även vikten av faktaavstämning med granskningsobjektet för att undvika fel och missförstånd ingår, säger Stadsvapnets vd, Åsa Nygren.

Lekmannarevisorn för Stadsvapnet och kommunrevisionen menar att det är en dialog tillsammans med ledamöterna i Stadsvapnets styrelse som man har efterlyst.

− I det ”demokratiska ögat” så är det viktigt att alla styrelser i granskningen av Etapp 5 enskilt får yttra sig vid dialogmöten för att kunna resonera om kommande förbättringar i investeringsprocesser innan vi skickar rapporter till berörda nämnder och bolagsstyrelser, säger Lars Beckman (M), ordförande för kommunrevisionen.