Tjänster och service för äldre

I Karlshamns kommun ska du känna dig trygg och kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Målet är att du så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i din egen bostad. Vår värdegrund bygger på respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans självbestämmande och integritet.

Hemtjänst

Om du bor hemma men behöver hjälp i vardagen kan hemtjänsten vara till hjälp. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det kan till exempel vara hjälp med att ta av och på kläder, duscha, städa och tvätta. Du som har hemtjänst har möjlighet att ansöka om social tid. Du planerar tillsammans med hemtjänsten vad du önskar använda din sociala tid till.

Träffpunkt

Träffpunkt är en mötesplats där vi vill bjuda in dig till social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis bidra till nya vänskapskontakter. Aktivitetssamordnare arbetar tillsammans med frivilligorganisationer, studieförbund och enskilda volontärer för att skapa meningsfulla aktiviteter på träff- punkterna som finns i kommunen. Kontakt kan tas med aktivitets- samordnaren om du har några förslag på aktiviteter eller om du själv vill arbeta som frivillig på någon av omsorgsförvaltningens träffpunkter.

Förenklat bistånd

Har du fyllt 80 år och önskar trygghetslarm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, social tid) kan du lättare få hjälp genom en förenklad biståndsbedömning. Kommun erbjuder ett förenklat bistånd upp till åtta timmar/månad. För insatserna betalar du den aktuella kommunala timtaxan. Särskilda regler finns för gifta/sammanboende om en av er i hushållet är under 80 år. Kontakta biståndshandläggare för mer information om vad som gäller för ditt hushåll. Utförandet av insatserna planerar du tillsammans med hemtjänstens personal och vid förändringar måste hemtjänsten meddelas minst fem dagar innan.

Särskilt boende

Om behovet av vård och omsorg fysiskt, psykiskt eller socialt inte kan tillgodoses i hemmet kan det bli aktuellt att ansöka om att få flytta till ett särskilt boende (äldreboende). På boendet får du allt det stöd som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök.

För dig som har beviljats särskilt boende ingår det i skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att vara sammanboende med din make/maka eller sambo oavsett om make/maka eller sambo har behov av särskilt boende. Detta gäller under förutsättning att ni innan beslutet om särskilt boende har varit varaktigt sammanboende.

Meningsfull tillvaro

Du som bor på ett särskilt boende har möjlighet att delta i individanpassade aktiviteter. En aktivitet kan till exempel vara en pratstund, promenad utomhus eller gruppaktiviteter. Personalen arbetar med att försöka bidra till att stärka din självkänsla och tilltro till din egen förmåga.

Avlösning för närstående

Till dig som hjälper en närstående med att klara av vardagen kan få behovsprövat stöd för att få möjlighet till vila, rekreation och sociala aktiviteter. Det finns olika typer av stöd att tillgå som till exempel avlösning eller växelvård. Tillsammans med biståndshandläggaren kommer ni överens om vad som passar dig bäst.

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet vänder sig till dig som någon gång under året firar din 85-årsdag. Du kommer att få ett brev med information om vilket stöd som finns att ansöka om och vart du kan vända dig för att ansöka om stödet. Besöket är kostnadsfritt och gäller dig som inte har några insatser från kommunen sedan tidigare. Vid hembesöket pratar vi om din trivsel, trygghetskänsla, boende, hälsa, säkerhet och annat som påverkar din vardag. Får du ett brev från uppsökande verksamhet kan du välja att acceptera eller avböja ett besök.

Personalen

Personalen verkar för att upprätthålla förtroendefulla relationer med dig och dina anhöriga och vara lyhörda för dina synpunkter. Självklart håller personalen på tystnadsplikten.

Kontaktman

En kontaktman utses när dina insatser påbörjas. Kontaktmannen är en person i personalgruppen vars uppgift är att ha en nära kontakt med dig och dina närstående. Kontaktmannen har huvudansvaret för att det finns en grundplanering för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras.

Inflytande och delaktighet

Du är alltid delaktig i de beslut om vilka insatser som kan vara aktuella för dig och även när du vill ha din/dina insatser utförda under en vecka, utifrån att så långt det är möjligt tillgodose dina behov och önskemål. Vi gör tillsammans med dig en individuell planering, en så kallad genomförandeplan, som ska tydliggöra vilket stöd du behöver i vardagen och hur dina behov ska tillgodoses. Genomförandeplanen kan sedan ändras allt eftersom dina behov förändras över tid.

Välbefinnande och trygghet

För att skapa trygghet hos dig som är beroende av insatser strävar vi efter att i möjligaste mån planera för kontinuitet i antalet personal som besöker dig, så att du ska känna igenom dom.

För din trygghet så bär alltid personalen som besöker dig en synlig namnbricka eller så kan de legitimera sig.

Personalen värnar om att insatserna genomförs på det sätt som du och personalen har kommit överens om.

Personalen informerar dig inför förändringar om när och hur en insats ska genomföras och personalen informerar dig även om de är försenade till överenskommen tid.

Trygg hemgång

Efter en sjukhusvistelse kan det vara bra att du kan känna dig trygg med att komma tillbaka hem till din bostad. Biståndshandläggaren kan bedöma utifrån dina behov att insatsen ”Trygg hemgång” kan vara aktuell för dig.

Trygg hemgång är ett speciellt team bestående av undersköterskor som arbetar rehabiliterande med dig och de praktiska sysslorna i vardagen den närmsta tiden efter din hemkomst från sjukhuset.

Demens- och psykiatriteamet

Demensteamet bidrar till att säkerställa god och säker vård och omsorg för personer med kognitiv svikt och psykiatriska sjukdomar. Teamet fungerar som en specialistresurs till ordinarie verksamhet och arbetet sker tillsammans med medarbetarna i ordinarie verksamhet.

Ansökan

Vill du ansöka om tjänster som erbjuds i omsorgsförvaltningen kontaktar du våra biståndshandläggare, antingen via Servicecenters växel 0454-810 00 eller via Karlshamns kommun hemsida där du kan söka på den tjänst som du är intresserad av. Kontakta även Servicecenter för hjälp med ansökan eller om du har frågor.

Synpunkter

Omsorgsförvaltningen vill alltid förbättra den service och de omsorgsinsatser som vi idag erbjuder, därför är dina synpunkter eller förslag till förbättringar väldigt viktiga för oss för att kunna utveckla våra verksamheter.

Berätta gärna för oss genom att skicka e-post till: omsorgsnamnden@karlshamn.se.

Dina åsikter är värdefulla och hjälper oss att förbättra och utveckla våra erbjudanden till dig som är invånare i Karlshamn kommun.