Ansök om god man/förvaltare

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att sköta din ekonomi, få rätt vård, boende, bidrag med mera.

Det är endast du själv som behöver stöd, dina närmst anhöriga eller överförmyndarnämnden som är behöriga att ansöka om god man eller förvaltare. Ansökan görs till tingsrätten.

Det är viktigt att den sökande tydligt beskriver vilka hjälpbehov som finns och varför mindre ingripande åtgärder inte löser behovet. Om personen själv kan samtycka ska denne göra det. Om samtycke inte kan inhämtas ska detta framgå av ett läkarintyg. Ingen kan få god man mot sin vilja. Förvaltare är däremot en tvångsåtgärd och kan utses utan samtycke.

Du som inte är behörig kan anmäla till överförmyndarnämnden om du upplever att en person har ett behov av hjälp. Du som arbetar i socialtjänsten eller sjukvården har en skyldighet att anmäla om du upptäcker att det finns ett behov av en god man eller förvaltare.

Efter anmälan gör överförmyndarnämnden en bedömning om det finns skäl för dem att göra en ansökan till tingsrätten. Om nämnden inte anser behoven tillräckliga meddelar de detta till den berörda. Den berörda kan därefter själv göra en ansökan till tingsrätten.

Vad ska finnas med i en ansökan eller anmälan?

Både ansökan och anmälan bör innehålla:

  • Läkarintyg eller likvärdig social utredning
  • Den enskildes samtycke om det går att inhämta
  • En fullständigt ifylld ansökan
  • Uppgifter om vad den enskilde behöver hjälp med
  • Personbevis

Kostnad för att ha en god man eller förvaltare

Att ha en god man eller förvaltare innebär en kostnad och personen som är i behov av hjälp och stöd står själv för arvodet. Undantag kan göras om personen har en bruttoinkomst under 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar under 2 prisbasbelopp (se SCB.se för aktuellt prisbasbelopp).