Ansök om god man/förvaltare

Endast personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndarnämnden är behöriga att ansöka om god man eller förvaltare hos tingsrätten. Den som inte är behörig kan anmäla till överförmyndarnämnden att en person har ett behov av hjälp.

Det är viktigt att den sökande tydligt beskriver vilka hjälpbehov som finns och varför mindre ingripande åtgärder inte löser behovet. Om personen själv kan samtycka ska denne göra det, annars ska det framgå av läkarintyget att samtycke inte kan inhämtas. Ingen kan få god man mot sin vilja. Förvaltare är däremot en tvångsåtgärd och kan utses utan samtycke.

Är man inte behörig att ansöka om god man eller förvaltare kan man anmäla till överförmyndarnämnden att en person har ett behov av god man eller förvaltare. Socialtjänsten eller sjukvården har dock en skyldighet att anmäla om de ser ett behov. Överförmyndarnämnden gör sedan en bedömning om det finns skäl för nämnden att göra en ansökan till tingsrätten. Anser nämnden att skälen för ett godmanskap eller förvaltarskap inte är uppfyllda avslås anmälan och nämnden meddelar den enskilde att denne själv kan ansöka till tingsrätten.

Både ansökan och anmälan bör innehålla:

  • Läkarintyg eller likvärdig social utredning
  • Den enskildes samtycke om det går att inhämta
  • En fullständigt ifylld ansökan
  • Uppgifter om vad den enskilde behöver hjälp med
  • Personbevis

Det är viktigt att det finns ett läkarintyg eller socialutredning som kan styrka sjukdomsbilden.

Att ha en god man eller förvaltare innebär en kostnad. Personen själv står för arvodet. Undantag kan göras om personen har en bruttoinkomst under 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar under 2 prisbasbelopp (se SCB.se för prisbasbelopp).