Mer information om försörjningsstöd

Vad innebär försörjningsstöd och vilka krav ställs?

Försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform. Alla som vistas i kommunen och inte har tillräckliga inkomster för sitt uppehälle kan ansöka om försörjningsstöd. Ett krav är att du gör vad du kan för att bidra till din försörjning. Vid arbetslöshet skall du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen, hålla fortlöpande kontakt med din arbetsförmedlare samt vara aktiv i ditt arbetssökande.
Du har ett ansvar att planera din ekonomi, och egna tillgångar/resurser skall användas i första hand. Makar och sambos är försörjningsskyldiga gentemot varandra. Vid beräkning av försörjningsstöd räknas hushållets samtliga faktiska inkomster som inkomst.
Försörjningsenheten är till för dig som behöver hjälp med din framtidsplanering mot arbete och egen försörjning, eller som av annan anledning behöver ansöka om försörjningsstöd. Vi diskuterar med dig vad du vill göra i din framtid och hur vi skall kunna vara dig till hjälp för att du skall kunna nå ditt/dina mål.
Vid behov av samordning eller fördjupat stöd på din väg mot självförsörjning kan du genom din socialsekreterare få tillgång till hjälp av vår resurssamordnare.

Vad innebär riksnorm?

Regeringen har beslutat om en riksnorm, och denna skall vara vägledande för den ekonomiska bedömningen. Riksnormen är uppbyggd så, att du skall kunna planera din ekonomi på längre sikt än en månad. Du bör kunna spara till räkningar som ska betalas till exempel kvartalsvis. Hur stort belopp du kan få är beroende på familjens storlek. Beslutet föregås alltid av en individuell bedömning och prövas månadsvis. Ett högre respektive lägre belopp än riksnormen kan i vissa fall beviljas.

Vad kan man få hjälp med?

Försörjningsstödet lämnas till skäliga kostnader för:

– Livsmedel
– Kläder och skor
– Lek och fritid
– Hälsa och hygien
– Förbrukningsvaror
– TV-licens, dagstidningar, telefon
– Boende
– Hushållsel
– Arbetsresor
– Hemförsäkring
– Medlemskap i fackförening eller arbetslöshetskassa

Utöver försörjningsstödet kan du även ansöka om bistånd till annat för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det kan vara fråga om bistånd till läkarvård, tandvård, glasögon, möbler, husgeråd med mera.

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

För nybesök och förfrågningar – ring Försörjningsenhetens mottagning.
Telefonen bemannas under telefontid av socialsekreterare, som under samtalet gör en förhandsbedömning av om du kan tänkas vara berättigad till försörjningsstöd eller ej. Du har alltid rätt att få ditt ärende prövat, samt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas.
Du som under samtalet bestämmer dig för att ansöka om försörjningsstöd får en besökstid på socialkontoret. Då träffar du en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom din ansökan samt planering för hur du skall gå vidare till egen försörjning.
Nämnden för arbete och välfärds mål är att erbjuda dig en besökstid inom tre veckor från första telefonkontakt.
Du har rätt till insyn i utredningsmaterial och aktanteckningar samt att ha med stödperson och få tolk.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte behöver återbetalas, men socialtjänsten kan begära att få pengar tillbaka i vissa situationer enligt regler i socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken (SFB).
Socialtjänsten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, därför finns bl.a Offentlighet- och sekretesslagen som skyddar den som vänder sig till socialtjänsten från obehörigas insyn.