Faderskap och föräldraskap

Det är viktigt att fastställa vilka barnets biologiska föräldrar är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv samt om barnets rätt till sitt genetiska ursprung.

Efter graviditetsvecka 22 kan ogifta som är sambo boka tid för bekräftelse av faderskap som ansvaras av Karlshamns kommun. Mannen i ett sambopar måste bekräfta faderskapet för att bli registrerad som far till barnet.
Faderskapet fastställs dock inte förrän kommunen fått underrättelse från Skatteverket om att barnet är fött.
I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Vill föräldrarna anmäla detta vid ett senare tillfälle kan de tillsammans anmäla detta till Skatteverket. I annat fall blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare om hon är ogift vid barnets födelse.

Gifta föräldrar

För barn som föds av en gift kvinna gäller faderskapspresumtion. Det betyder att mammans make antas vara pappa till barnet och föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad.
Om ett sådant faderskap ifrågasätts utreds och fastställs faderskapet av Cura Individutveckling, Familjerätt.

Föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Kontakta Cura Individutveckling, Familjerätt för att fastställa föräldraskapet.

Boka tid för bekräftelse av faderskap via E-tjänst

Är föräldrarna sammanboende och det inte finns några tveksamheter om vem som är far till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse. Detta görs hos Servicecenter. Boka tid för bekräftelse av faderskap via e-tjänsten eller kontakta Servicecenter.