Bouppteckning

När någon har avlidit ska dödsbodelägare lämna in en bouppteckning till Skatteverket.

Det innebär att de som ingår i dödsboet går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift gås även den efterlevande makan eller makens tillgångar och skulder igenom. Bouppteckningen upprättas hos Skatteverket och ska skickas in inom fyra månader efter dödsfallet.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.