Foto på högtv
miljo

Varning för höga vattenflöden

Det råder nu klass 2-varning för mycket höga flöden för nedre delen av Mörrumsån. Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga flöden i vattendrag på sina håll i Blekinge. SMHI varnar nu för att flödena förväntas stiga vid ytterligare nederbörd.

Orsaken till de höga vattenflödena beror på att sjöarna uppströms är fyllda och marken mättad, vilket medför översvämningar när det kommer regn. SMHI har sedan onsdagen den 19 februari utfärdat klass 2 varning för både Mörrumsån och Ronnebyån  med risk för översvämningsproblem på utsatta ställen. Detta är den näst högsta varningsnivån som SMHI utfärdar. De som bor eller rör sig nära Mörrumsån bör iaktta försiktighet för att undvika faror. De som har bryggor och båtar bör säkra dessa.

Försiktighet bör även iakttas vid övriga åar i kommunen då flödet är högt även där men inte i samma omfattning som vid Mörrumsån. Samverkansmöten hålls kontinuerligt mellan de berörda kommunerna, Länsstyrelsen Blekinge och Räddningstjänsten för att bedöma eventuella insatser.

Rapportera in störningar

Länsstyrelsen Blekinge har ett inrapporteringsnummer dit allmänheten och dammägare kan ringa för att rapportera störningar som inte är av akut karaktär. En störning kan till exempel vara landmassor, träd eller andra föremål som lossnat och åkt med i vattenflödet och som i sin tur kan fastna i en damm och orsaka översvämningar.

Ring telefonnummer: 010- 22 40 800 eller e-posta: stab.blekinge@lansstyrelsen.se

Vid överhängande fara ring alltid 112.

Privata fastigheter

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer. Räddningstjänstens resurser prioriteras för att säkerställa infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Markägare och lantbrukare

  • Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
  • Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
  • Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.
  • Tänk alltid på din egen säkerhet: Vattnet gör att marken längs vattendragen blir porös och man ska därför vara försiktig.

Mer information

Uppdaterad information gällande höga flöden i kommunens åar hittar du på SMHI:s webbsida.

Följ väderprognosen och lyssna på P4 Sveriges Radio Blekinge för aktuella varningar kring väderläget.

Här hittar du mer information från Länsstyrelsen Blekinge.

Räddningstjänsten Västra Blekinges webbsida hittar du information om hur du skyddar din bostad mot översvämning och vad de kan hjälpa till med om du råkar ut för en vattenskada (pdf). På SVT Blekinges webbsida hör du räddningschef Magnus Kärvhag prata om lämpliga åtgärder vid översvämning och fastighetsägarens ansvar.

Krisinformation.se får du tips på hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning.