Så här kan det nya bostadområdet längs Mieån se ut i framtiden.
bo

Tävlingen för bostadsbyggande vid Mieån avgjord

Av två förslag var det JSB, Svensk Bostadsutveckling och Wingårdhs som vann markanvisningstävlingen som Karlshamns kommun anordnat inför bostadsbyggandet längs Mieån. Vinnarnas vision är att bygga sex hus i trä med 48 lägenheter – med hänsyn till platsen och staden.

Det är första gången som kommunen anordnar en markanvisningstävling som denna gång gällde markköp, byggande av bostäder och påverkan av detaljplanen för nya bostäder vid Mieån, vid parkeringen framför gamla Stadsbiblioteket på Ågatan.  Det var två entreprenörer som lämnade in förslag på hur de skulle vilja bygga i området och kommunstyrelsen föll för det lokala byggföretaget JSB:s, Svensk bostadsutvecklings och Wingårdhs förslag  ”Kvarteret Åsikten”. Det var en enig kommunstyrelse som röstade igenom förslaget.

– Nyligen antog Karlshamns kommun ny vision, Karlshamn 50 000, som innebär att kommunen och näringslivet tillsammans skapar förutsättningar för fler bostäder i kommunen. Genom att erbjuda intressenter att bygga i attraktiva lägen skapas förutsättningar för nya invånare och företagare. Då det vinnande förslaget råkar vara ett byggföretag med säte i Asarum bidrar vi även till att skapa flera arbetstillfällen i kommunen, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är kul att få in ett så inspirerande förslag som ”Kvarteret Åsikten” i en känslig miljö. De som lämnat in det vinnande förslaget har förstått platsen och visar hänsyn till bakomliggande hus, säger Elisabeth Rydberg, arkitekt på Karlshamns kommun.

Flera fördelar med tävlingsmomentet

Den kommunala tjänstemannaberedning som granskat de båda förslagen var glada över att kommunens första markanvisningstävling fick så bra utfall.

– Det är extra roligt då initiativ till markanvisningstävlingen ursprungligen kommer från våra folkvalda utifrån de dialoger de haft med näringslivet. En tjänstemannagrupp bestående av flera olika kompetensområden har granskat de inkomna förslagen utifrån sina respektive sakkunskaper, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt.

Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör i kommunen, som ingått i tjänstemannagruppen ser flera fördelar med tävlingsmomentet.

– Fördelen är att en potentiell exploatör kan vara med i ett tidigt skede och sätta sin prägel på kommande detaljplan. För kommunens del är det ett bra sätt att få igång byggandet. Vi ser tävlingen som en framgång och hoppas kunna jobba på liknande sätt vid fler tillfällen framöver, säger Michael Mårtensson.

Det vinnande förslaget visar hänsyn till befintlig bebyggelse

Vid de nya husen är även 50 parkeringsplatser och 100 cykelplatser planerade och det kommer även att finnas kvar offentliga platser och park längs med ån.

– De nya husen, som ska bli runt fyra våningar höga och målas i röda och gröna färger, kommer inte att skymma de befintliga husens utsikt, säger Elisabeth Rydberg.

– Jag vet att det, inledningsvis, brukar finnas oro att kommande bebyggelse får en negativ påverkan på befintliga boende. Därför var det viktigt att det vinnande förslaget visar hänsyn till befintlig bebyggelse, vilket vi anser att de gör, säger Per-Ola Mattsson.

Första intresseanmälan har redan kommit in

Nästa skede i processen efter den markanvisningstävling som nu är avgjord är att teckna avtal med det vinnande teamet och sedan påbörja själva detaljplanearbetet. Det är ännu oklart om det blir hyresrätter eller bostadsrätter eller både och i de nya husen.

– Förslagets utformning och faktum att det genom sin placering, utformning, volym och materialval visar respekt för staden, riksintresset för kulturmiljö och befintliga bostäder längs Mieån samtidigt som det tillför något nytt. Då det är helt i linje med vår Bevarande- och utvecklingsplan skapas det förutsättningar för en kvalitetssäkrad detaljplaneprocess vilket känns oerhört bra. Att vi dessutom redan idag fått ta emot första intresseanmälan från en Karlshamnsbo känns som ytterligare ett kvitto på att vi valt rätt, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

De nya husen längs Mieån kommer att stå färdiga tidigast 2022.

FAKTA

I tjänstemannaberedningen ingick:
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör
Jeanette Conradsson, planarkitekt
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör
Per Olsson,trafikhandläggare
Elisabeth Rydberg, arkitekt

Jury:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

JSB:s vision med byggandet:
Med Kvarteret Åsikten vill vi utveckla stadens front mot Mieån och skapa ett nytt, attraktivt stadsrum mot stadens inre vatten. Vi vill lyfta fram Å-rummets karaktär som urbant parkstråk som binder ihop staden. Med en karaktärstark men respektfull gestaltning förstärks stadens identitet och förvaltar de särdrag som gör staden unik. Här skapar vi ett självsäkert kvarter som läker ihop stadens stadsväv samtidigt som Karlshamn ges ett nytt och uttrycksfullt ansikte mot Mieån.