Foto på Sandra Kroon, förskollärare, Anna Persson, rektor, Ann-Louise Follin, förskollärare, och Lena Sjöström, förskollärare, i språkhörnan tillsammans med ett av barnen på Svängsta förskola.
Svängsta förskola är den första förskolan i kommunen som har ansökt och beviljats pengar till projekt för främjande av språkutveckling. Sandra Kroon, förskollärare, Anna Persson, rektor, Ann-Louise Follin, förskollärare, och Lena Sjöström, förskollärare, i språkhörnan tillsammans med ett av barnen på Svängsta förskola.
forskola

Statliga pengar för språkutveckling i förskolan

Svängsta förskola får drygt en halv miljon kronor för att driva språkutvecklingsprojektet Språknyckeln. Svängsta förskola är den första förskolan i kommunen som har ansökt och beviljats pengar till projekt av detta slag.

Det är SPSM, Specialpedagogiska myndigheten, som har beviljat Svängsta förskola 550 000 kronor i utvecklingsmedel för att under läsåret 2020/2021 arbeta med språkfrämjande insatser hos barn med språklig sårbarhet. Men Anna Persson, rektor på Svängsta förskola, vill poängtera att projektet och insatserna inbegriper hela förskolan och riktar sig inte bara till barn med språksvårigheter.

– Vi vill öka den språkliga utvecklingen och kommunikationen i alla våra barngrupper och forma lärmiljöer som ger stöd i utvecklingen och för den språkliga medvetenheten. Samhället präglas idag av ett stort informationsflöde med ständiga förändringar och språkbegrepp. Det gör att vi måste rusta våra barn och ge dem de bästa förutsättningarna till en god kommunikation, säger Anna Persson.

Flera specialkompetenser är knutna till projektet

Projektet startar i augusti i år och kommer att pågå fram till augusti 2021. Därefter kommer det att finnas möjlighet att söka nya medel för en förläning av projektet. Om man väljer att ansöka om pengar för en fortsatt utveckling av projektet, är i dagsläget oklart.

– Det har vi inte bestämt ännu. Vi är inne i planerings- och uppstartsfasen inför höstens igångsättande av Språknyckeln och det ska bli oerhört spännande att få vara med och driva det här projektet framåt, säger Anna Persson.

Utöver en styrgrupp, är flera specialkompetenser knutna till projektet, däribland specialpedagoger, logoped, folkhälsostrateg, socionom samt språk-, läs-, och skrivutvecklare.

– Vi har fått en möjlighet utöver det vanliga. Tanken är att även andra förskolor i Karlshamns kommun ska kunna ta del av teamets kompetens i olika former, till exempel kan det handla om kunskapsutbyte i samband med våra gemensamma studiedagar inom förskolan, säger Anna Persson.

Inom ramen för språkutvecklingsprojektet kommer man att titta på hur förskolan arbetar med språkutveckling och se vilka olika metoder och utvecklingssätt det finns som kan stärka det befintliga arbetet.

– Bland annat kommer vi att titta på vad vi läser, hur vi läser och hur vi använder litteraturen idag. Finns det sätt och metoder för att utveckla och stärka just denna del på något sätt? Vi kommer även titta på vilket stöd vi kan erbjuda föräldrar med annat modersmål än svenska när det handlar om viktig information som rör barnen och förskolans verksamhet, säger Lena Sjöström, förskolelärare.

Alternativa språkformer som bilder, tecken och kroppsspråk är viktiga komplement till den talade kommunikationen.

– En del barn behöver tecken och bilder som stöd i sin språkförståelse. Det är också ett viktigt område, säger Ann-Louise Follin, förskollärare.

Svängsta förskola är banbrytare på att söka bidrag

Svängsta förskola är banbrytare när det handlar om att söka pengar hos myndigheter och organisationer för verksamhetsutveckling. Svängsta förskola har även tidigare kunnat genomföra projekt, erbjuda kompetensutveckling och medverkat vid såväl nationella som internationella fortbildningskonferenser, tack vare bidrag av olika slag. Genom att söka bidrag som på olika sätt stärker kompetensen hos medarbetarna och driver verksamheten framåt, ökar även attraktionskraften för förskolan som arbetsplats, menar Anna Persson, som tillsammans med sina medarbetare vill puffa för att fler förskolor ska ta chansen och söka bidrag för utvecklingsprojekt.

– Man kan få så mycket stöd och hjälp i den egna organisationen i hur man fyller i en ansökan. Det gäller bara att våga ta steget och söka, säger Anna Persson.

Text och foto: Krisztina Andersson