bo

Samråd för områdesbestämmelser för Väggaparken

Ett förslag till områdesbestämmelser för Väggaparken ska ut på samråd i augusti. Det innebär att du som invånare då har chansen att tycka till om förslaget. Områdesbestämmelserna har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen för att vi ska kunna skydda Väggaparken, som är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Nu har stadsbyggnadsavdelningen tagit fram samrådshandlingar som godkänts av byggnadsnämnden. Det innebär att du som invånare får vara med och tycka till om planerna för området. I augusti presenteras förslaget till områdesbestämmelser vid ett digitalt samrådsmöte, och under tre veckor kan den som vill ge sina synpunkter på förslaget.

Förslaget till områdesbestämmelser går ut på att säkerställa att vi kan bevara området ungefär som det är idag. Väggaparken är ett riksintresse för kulturmiljövård och området innehåller viktig naturpark och rekreationsmiljö. Det handlar om att skydda området och styra vad som är tillåtet att göra med miljöerna i Väggaparken i framtiden. Områdesbestämmelserna innehåller också förslag på vilka tomtavgränsningar som är lämpliga för de arrendetomter som finns i området.

Linjerade markeringar på en kartbild.

Det här är området som tas upp i förslaget till områdesbestämmelser för Väggaparken.

Det här går förslaget ut på

Med områdesbestämmelser kan kommunen peka ut områdets särskilda värden och precisera vilka krav sådana värden medför. Det är ett sätt att skydda kulturmiljön.

Områdesbestämmelser är inte samma sak som en detaljplan. Båda delarna styr vad man får göra med ett område, men en viktig skillnad mellan områdesbestämmelser och detaljplan är att områdesbestämmelser inte garanterar någon rätt till att bygga. Områdesbestämmelser kan också vara ett sätt att sätta ramarna för ett område inför framtida, mer detaljerad planering.

Förslaget till områdesbestämmelser för Väggaparken ska bland annat se till att:

  • bevara områdets karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning till naturen.
  • tomterna bevarar karaktären av naturtomter.
  • sekelskiftsvillorna bevarar sin ursprungliga arkitektur.

Bostäder, verksamheter och föreningslokaler som berörs

I Väggaparken finns det idag ett antal bostäder. Några ligger på arrendetomter och några upplåts med tomträtt. Det är ungefär 15 bostäder som berörs av områdesbestämmelserna, två verksamheter och tre föreningslokaler; Stigmännen, Karlshamns simklubb och Flottans män. Bland de mer kända byggnaderna finns Villa Utsikten, Pensionat Oskar och Villa Albertsberg.

Områdesbestämmelser för Väggaparken ska i grunden skydda dessa byggnader och tomters kultur- och naturvärden, bland annat genom att styra vad man måste söka tillstånd för att göra, exempelvis bygglov och rivningslov.

Förslag på lämpliga tomtavgränsningar

Flera av dem som bor i området har under många år visat intresse av att få friköpa sina tomter. Innebär då det här planarbetet att berörda tomträtter och arrendetomter kommer att säljas? Kanske i framtiden – områdesbestämmelserna öppnar i alla fall för möjligheten. Men områdesbestämmelserna i sig innehåller inga beslut om eventuell försäljning. Den frågan kommer i så fall att tas upp för ett separat beslut i framtiden.

Utgångspunkten för avgränsningen av tomterna har varit att se till att allmänheten kommer att ha tillgång till parkområdet även i framtiden. Det innebär inte att de boende i området ska ha allmänheten inpå knuten. Därför föreslår vi att så kallad ”ianspråktagen mark” ska ingå i tomterna. Ianspråktagen mark innebär att man har en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad, föreningslokal eller verksamhet. Exempelvis så räknas en trädgård med uteplatser och planteringar som ianspråktagen mark, alltså mark som idag inte är tillgänglig för allmänheten.

Avgränsningen av tomterna är gjord både med respekt för allmänhetens tillgång till parken och med hänsyn till att skapa lämpliga tomter för de boende och de verksamheter som berörs.

Så här kan du lämna synpunkter

Förslaget till områdesbestämmelser presenteras på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 25 augusti klockan 18.00-19.30. Den som är intresserad kan delta för att lyssna och ställa frågor. Länk till videmötet kommer att finnas tillgänglig på den här sidan ett par dagar innan mötet:

www.karlshamn.se/samrad-vaggaparken

Samrådshandlingarna finns tillgängliga från den 16 augusti:

Karlshamn 2:1, 5:1 m.fl (Väggaparken)

De finns då också i utskrivet format i Rådhuset och på stadsbiblioteket i Karlshamn.

Alla som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra det, vare sig man är med på samrådsmötet eller inte. Synpunkter ska ha kommit in till stadsbyggnadsavdelningen senast den 6 september 2021. Det är viktigt att det framgår vilket ärende det gäller. Ange ärendenummer 2020/3358 när du skickar in dina synpunkter.

Lämna synpunkter via e-post till:
byggnadsnamnden@karlshamn.se

Eller skicka dem via brev till:

Karlshamns kommun
Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset, 374 81 Karlshamn