kommun

Resultatet från medborgarundersökningen är klart

Vi ville höra vad du tycker, så under hösten anlitade vi SCB som skickade ut en medborgarundersökning till ett urval av invånare i Karlshamn. Resultatet är nu klart och sammanställt.

Karlshamns kommun beslutade att i år genomföra en medborgarundersökning i syfte att få en bild av vad man tycker om sin kommun. Av de 1 208 personer i Karlshamns kommun som fick Statistiska centralbyråns (SCB:s) enkät under hösten, deltog 438 personer. Det motsvarar en svarsfrekvens på 37 procent. Totalt har 162 kommuner genomfört samma medborgarundersökning under hösten 2023 och svarsfrekvensen ligger på liknande nivå i hela landet.

Vad säger resultaten då? Jo, de områden där invånarna anser att det fungerar bra är bland annat förskola, grundskola, samhällsservice, boendemiljö, idrott och friluftsliv. Majoriteten är nöjda med fritidsområdena i Karlshamns kommun och tycker att det är en bra plats att bo på. Å andra sidan pekar undersökningen även på områden som behöver förbättras. Många anser att det saknas mötesplatser för unga. Det finns också oro kring narkotikahandel, en allmän känsla av utsatthet och minskad trygghet, samt en önskan om att vara mer delaktig i kommunens beslut. Invånare efterfrågar även bättre information vid större förändringar och ökat förtroende för politiker och kommunens verksamheter.

Resultaten kommer nu att analyseras och vi kommer att identifiera områden där förbättringar kan göras och arbeta vidare med dem.

Du kan själv ta en titt på resultaten från undersökningen här.