Flygbild över Karlshamn i skymningen.
Foto: Per Pixel Petersson.
kommun

Resultatet från årets trygghetsmätning

Karlshamn är en trygg plats och antalet brott går ner. Ändå har den upplevde känslan av otrygghet ökat något. Detta, bland annat, visar resultatet av årets trygghetsmätning.

I augusti gick en trygghetsenkät ut till hushåll i Karlshamns kommun. Avsändare var Polismyndigheten i samarbete med kommunen. Totalt 1200 medborgare i åldern 16-85 år boende i Karlshamns kommun fick enkäten i sin brevlåda och därmed möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt område. 61,5 procent valde att svara och det ses som en hög svarsfrekvens.

På en skala mellan 0-6, där 0 betyder “närmast obefintliga problem” och 6 betyder “alamerande problem”  placerar sig Karlshamn mellan 1 och 2 i alla problemkategorierna. Det betyder att Karlshamn har låg uppfattad problemgrad. 1,7 procent svarar att de blivit utsatta någon form av brott de senaste tolv månaderna. Trenden man kan se är att de flesta faktorer håller sig på samma nivå som tidigare, fast känslan av upplevd otrygghet har ökat något. 64 procent uppger att de känner sig trygga ensamma ute och kvällarna, att väga mot 24 procent uppger att de känner sig otrygga.

– Det är viktigt att poängtera att det handlar om den upplevda känslan av otrygghet, inte den faktiska otryggheten grundad på fakta, säger Louise Englund, lokalpolisområdeschef.

Brottsförebyggande rådet vill understryka att resultatet inte är unikt för Karlshamn, det ser likadant ut i andra städer och även på nationell nivå. Trots det menar de att mätningens resultat inte får underskattas.

– Vi tar människors oro på allvar och med gemensamma krafter ska vi se till att kommuninvånarna känner sig mer trygga, säger Annika Westerlund, ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Bland de trygghetsstörande moment som främst framkommer i enkäten nämns nedskräpning och buskörning på nätterna.

Nästa steg är att analysera resultatet och ta fram en lägesbild, detta sker i samverkan mellan kommun och polis.

– Utifrån lägesbilden kommer sedan lämpliga trygghetsskapande åtgärder att tas fram. Man har sett att ökad polisnärvaro, fältgruppens arbete, nattvandringar och farthinder är åtgärder som har fungerat tidigare, säger Anna Sunnetoft, trygghetssamordnare i Karlshamns kommun.

Redan under torsdagskvällen samlades företrädare för de politiska partierna i kommunen för att ta del av undersökningsresultat och prata vidare om trygghetsfrågor och åtgärder.