Foto på en dukning med bestick och glas på ett träbord utomhus
kommun

Nya uppdaterade råd och riktlinjer för uteserveringar

Nu har kommunens råd och riktlinjer för uteserveringar uppdaterats. Den nya versionen syftar till att förtydliga kommunens viljeriktning för uteserveringarna och förenkla och effektivisera handläggningen av dessa ärenden för alla inblandade.

För att stötta krögarna i pandemitider gjorde kommunen i oktober förra året det möjligt för restaurang- och caféägare att ansöka om uteserveringstillstånd, inte bara under sommarsäsongen utan för hela året. Krisledningsnämnden beslutade även att inte ta ut någon avgift för uteserveringar, ett beslut som nyligen förlängdes att gälla fram till den sista mars nästa år. Nu har ett nytt policydokument ”Råd och riktlinjer för uteserveringar i Karlshamns kommun” tagits fram och godkänts av Byggnadsnämnden. Den första upplagan togs fram 2006 och reviderades 2009 och som en del i arbetet med stadsmiljöprogrammet i Karlshamn har Stadsbyggnadsavdelningen nu alltså uppdaterat dokumentet igen. Den nya versionen syftar till att förtydliga kommunens viljeriktning för uteserveringarna och förenkla och effektivisera handläggningen av dessa ärenden för alla inblandade.

Dokumentet ska förenkla förfarandet med tillstånd

Tillstånd till uteservering söks fortfarande hos Polismyndigheten, som i samråd med Karlshamns kommuns uteserveringshandläggare behandlar ansökningarna.

– Det uppdaterade dokumentet ska förenkla förfarandet med tillstånd för uteserveringar. Den ska på ett tydligare sätt ge sökande och tillståndsinstanser information om kommunens riktlinjer för lämpliga helhetslösningar, säger Emmy Wallmark, planarkitekt på Karlshamns kommun.

Den uppdaterade uteserveringspolicyn är framtagen i samarbete med Räddningstjänsten, Miljöförbundet, Centrumföreningen, de kommunala enheterna Gata, Park, Bygglov, Stadsmiljögruppen, Näringsliv, stadsarkitekt och alkoholhandläggaren.

– Dokumentet bör uppdateras löpande vartannat år för att alltid vara säker på att den följer stadens ständiga förändringar, säger Emmy.

Riktlinjerna ska bli mer tillgängliga för näringsidkare

Kommunens café- och restaurangägare kommer inom kort att få en sammanfattande broschyr med de uppdaterade råden och riktlinjerna för uteservering.

– Vi kommer också att trycka upp information på arabiska och engelska så att även de som inte har svenska som modersmål kan ta del av riktlinjerna på bästa sätt, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Att uppdatera riktlinjerna och göra de mera tillgängliga för näringsidkare anser kommunen är viktigt utifrån flera aspekter.

– Det blir tydligt vad som gäller så att missförstånd och tillsynsärenden med negativa förtecken undviks. Då kan vi lägga vår tid på annan handläggning som skapar mervärden, säger Emina.

– Alla inblandade blir dessutom medveten om sin roll i att skapa en attraktiv stad. Handläggarnas arbete underlättas och tillståndsprocessen snabbas upp vilket gynnar alla parter, säger Emina.

Riktlinjerna gäller för Karlshamns stadskärna

Råden och riktlinjerna handlar om att serveringarna ska utformas så att alla kan få tillgång till dem och att de smälter in i stadsbilden på ett väl anpassat sätt. På så vis kan de fortsätta att vara en tillgång i stadsmiljön och bidra till en levande stadskärna.

– Riktlinjerna gäller för Karlshamns stadskärna men de kan också vara vägledande för andra stadsdelar och samhällen i kommunen, säger Emmy.

Riktlinjerna ska vara ett bra stöd till café- och restaurangägare i sin planering och ansökan om tillstånd. I policyn finns idéer och tips på hur en uteservering kan utformas men också vilka krav kommunen ställer för att krögare ska få använda allmän mark för serveringen.

– Serveringsverksamheten får till exempel inte innebära påverkan på kommunal utrustning såsom bänkar, planteringar, skyltar och liknande. Utrustningen får inte heller flyttas, ändras eller dekoreras utan tillstånd från kommunen. Byggnadens karaktär och utformning är vägledande vid färgsättning av parasoller, möbler och inramningen på uteserveringen, säger Emmy Wallmark.

En grundförutsättning för att få upplåtelse för allmän platsmark eller för servering på annan mark som Karlshamns kommun äger är att riktlinjerna för uteserveringar följs. Det är Polisen som sköter tillsynen av uteserveringarna och om villkoren inte följs kan tillståndet återkallas.

Broschyr (pdf) Råd och riktlinjer uteservering