Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 10 februari

På grund av hög smittspridning och mycket hög sjukfrånvaro har Karlshamns kommun beslutat att under hela februari månad hålla fast vid interna restriktioner, även om Folkhälsomyndigheten har beslutat att nationella pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med den 9 februari med vädjan om en stegvis återgång till det normala. 

Beslutet att inte släppa alla restriktioner den 9 februari har fattats i samverkan med Region Blekinge, Länsstyrelsen och övriga kommuner i Blekinge.

Den 1 mars påbörjar vi inom Karlshamns kommun en successiv återgång till arbete på plats för de verksamheter som har haft distansarbete. Fortsatt tillfälligt distansarbete kan ske även efter den 1 mars efter överenskommelse mellan chef och medarbetare.

Fortsatt hög frånvaro

Eftersom möjligheten till egentestning för allmänheten tagits bort kommer inte statistiken längre att återrapporteras veckovis. 30 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas ingen inom intensivvården. Utifrån antalet smittade inom sjukvården samt frånvaron i våra skolor och på våra arbetsplatser kan vi fortfarande utläsa att vi fortsatt en mycket hög smittspridning i Karlshamn.

Rekommendationen att stanna hemma vid symtom gör att frånvaron på grund av sjukdom eller vård av barn är hög. Personalläget är därmed ansträngt i flera verksamheter. Läget är därmed i stort sett oförändrat sedan föregående vecka.

Omsorgen

Inom omsorgen har vi ett fåtal smittade brukare på ett par av våra boenden. Samtidigt har många  som tidigare smittats nu tillfrisknat. Vi har enstaka kända fall inom hemtjänsten. Vi har även smittade bland personalen. Smittspårning och testning pågår inom drabbade verksamheter och även andra åtgärder har vidtagits för att begränsa risken för smittspridning. Förstärkt hygienrutin gäller. Dessa åtgärder fortsätter trots de lättnader som görs i resten av samhället.

Allmänt har vi en hög personalfrånvaro vilket gör att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna.

Skola och förskola

Grundskolor och förskolor är igång men med förhöjd sjukfrånvaro hos personal och elever.  Personalläget är ansträngt i några av våra förskolor och skolor. Det finns en vädjan från ett fåtal förskolor om att de föräldrar som har möjlighet bör ha sina barn hemma.

I grundskolan och gymnasieskolan har just nu inga klasser distansundervisning medan vuxenutbildningen bedriver delar av undervisningen på distans. Teaterföreställningar i skola och förskola har ställts in fram till mars månad.

Samverkansmöten mellan Region Blekinges smittskydd och utbildningsförvaltningen fortsätter.

Vår elevhälsa har tillsammans med Region Blekinge avslutat vaccinering av barn från 12 års ålder. Vidare vaccinering av dos 2 till barn ska genomföras på vårdcentralerna.

Kravet på munskydd i kollektivtrafiken har nu tagits bort och därmed upphör också utdelning av munskydd i skolorna.

Kultur och fritid

Våra bibliotek, bad, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kommunala musikskolan, lokaler för kultur och äldreomsorgsrestauranger har nu öppet som vanligt. Bemanningen av fritidsgårdar och bibliotek är dock fortsatt ansträngd på grund av sjukfrånvaro.

Serviceverksamhet

Bemanningen av måltidsservice har stabiliserats efter en period med hög sjukfrånvaro. Även övriga serviceverksamheter ser en minskning av sjukfrånvaron.

Politiska möten sker digitalt under februari

Krisledningsnämnden har beslutat att nämndsmöten ska hållas digitalt. Kommunfullmäktiges presidium går på samma linje och håller digitala möten till och med den 28 februari.

Region Blekinge fortsätter vaccinera

Vaccinering av brukare inom våra omsorgsverksamheter återgår nu till samma rutiner som före pandemin. Om situationen förändras och Region Blekinge akut behöver hjälp kommer vi att bedöma vår möjlighet att stödja deras verksamhet.

Region Blekinge använder kommunens lokal ”Playhouse” i Bellevueparken för vaccination av allmänheten.

Nästa lägesbild

Nästa lägesbild sammanställs den 16 februari.