Mathias Roos, vd Kreativum
politik

Kreativum arbetar vidare långsiktigt med strategiskt skifte

Kommunfullmäktige i Karlshamn har godkänt ny inriktning för Kreativum och att årligen finansiera Kreativum med 5 miljoner kronor. 

Kreativum är ett science center som stimulerar intresse och ökar kunskaper inom teknik, naturvetenskap, matematik, innovation, entreprenörskap och hållbar utveckling för att möta framtida samhällsutmaningar. Kreativums uppdrag är att långsiktigt bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation. Bolaget kommer i fortsättningen att arbeta med att kraftigt stärka det informella lärandet i samhället och att utveckla sin position som ett av de största besöksmålen i regionen. Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet den 27 april att fortsätta satsa på Kreativum genom ett årligt driftbidrag på 5 miljoner kronor och investeringar motsvarande 10 miljoner kronor. Verksamheten kommer att drivas med fokus på det informella lärandet.

− Bolaget har under alla år drivits med ett mycket stort hjärta av all personal och styrelse tillsammans med flera viktiga intressenter. Utan dem skulle inte bolaget ha överlevt så här länge. Att driva ett science center med en bred samhällsnytta kräver både en stabil samt förutsägbar grundfinansiering och en stark strategi för egna intäkter. Utan en lokal och regional grundfinansiering, som så gott som alla andra science centers i Sverige har utom vi, är det utmanande att underhålla och förnya utbudet till den grad som behövs för att vara kontinuerligt attraktiva, säger Mathias Roos, VD Kreativum.

Redan då Karlshamns kommun köpte bolaget, bedömdes investeringsbehovet i anläggningen ligga på omkring 10 miljoner kronor. Investeringarna består till största del av ersättningsinvesteringar, det vill säga att ersätta delar av anläggningen som inte fungerar längre eller är i slutet av sin livslängd. Det gäller främst dome-biografen Kreanova, som ska moderniseras till en digital vetenskapsbiograf. Andra nödvändiga och större investeringar gäller belysning i alla utställningsutrymmen samt ersättning av gammal köksutrustning. De planerade investeringarna ska nu genomföras.

Förändrad tyngdpunkt i strategi

Den viktigaste förändringen gäller dock ett betydligt ökat fokus på besökare som kommer till Kreativum på sin fritid och semester samt grupp- och konferensbokningar. Verksamhetens arbete gentemot skolor, behöver på grund av flera kommuners ansträngda ekonomi, levereras på ett justerat sätt och med andra ekonomiska förutsättningar än tidigare.

− Skolverksamhet måste alltid vara en del av Kreativum och ett science center, men det är den delen av verksamheten som är ekonomiskt svårast att genomföra enligt nuvarande modell. Kommuner har helt enkelt inte råd att fullt ut betala den faktiska kostnaden för ett skolbesök, om hela kostnaden ska läggas på dem. Det vi behöver göra är att kunna erbjuda värde och kvalitet i förhållande till skolornas målsättningar, men göra det på fler sätt än tidigare och även hitta fler sätt att finansiera besöken, säger Mathias Roos.

Betydligt mer fokus kommer att läggas på det så kallade informella lärandet, det vardagliga lärandet som sker utanför klassrummen eller utanför företagens utbildningsinsatser. Besök på Kreativum under fritid, lov och semestrar eller under evenemang samt konferenser, bidrar till att stimulera intresset och öka kunskaperna inom teknik, naturvetenskap, matematik, innovation, entreprenörskap och hållbar utveckling.

En regional infrastruktur

Kreativum har ända sedan starten 1999 varit en regional angelägenhet. Under 2019 hade Kreativum konferensbokningar från hela södra Sverige samt skolbesök från 22 kommuner. Bolaget har flera täta samarbeten med det regionala näringslivet, som bland annat visar sig i att bolaget har en styrelse bestående av både politiker och näringslivsrepresentanter.

− Kreativum är en del av en helt avgörande regional infrastruktur för att regionens utbildningar och yrken ska vara attraktiva nu och på längre sikt. Ett science center bidrar till den regionala konkurrenskraften. Genom verksamheten ökar också möjligheten till att studenter och medarbetare stimuleras i sina färdigheter, vilket är viktigt i en global konkurrens, säger Emma Berglund från NCC Infrastructure i Karlskrona.

Förutom med näringsliv och kommuner har Kreativum även ett starkt samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och flera av de utbildningar som erbjuds där. Kreativum har även varit en del i att forma förslagen för nya utbildningar vid högskolan.

− Kreativum har alltid haft en viktig roll och skapat stort värde i förhållande till flera målgrupper. Bolaget bidrar till att visa vilka möjligheter till utbildning och arbetsliv som finns i regionen. Samtidigt är Kreativum av stor betydelse för Blekinges och Karlshamns attraktivitet som besöksmål. Det är också viktigt att fortsatt vara en resurs för skolor i regionen, men det gäller att erbjuda en verksamhet som är ekonomiskt hållbar för alla parter. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen, hela tiden med målsättningen att bidra till att stärka alla besökares färdigheter oavsett ålder eller bakgrund. En nyfiken, utforskande och problemlösande attityd ger framtidstro och handlingskompetens, vilket är viktigt i den föränderliga värld vi lever i, säger Per-Ola Mattsson (S), styrelseordförande Kreativum Science Center.