politik

Kommunfullmäktige klubbade resultatet för 2023

Det ekonomiska resultatet för kommunens verksamheter visar ett positivt resultat på 79 miljoner kronor exklusive nedskrivning av lämnat aktieägartillskott. Bolagskoncernens resultat landar på 37 miljoner kronor.

Verksamhetsåret 2023 har genomförts med bra resultat och god kvalitet för Karlshamns kommun. Det oroliga världsläget med följande ekonomiska utmaningar har präglat vardagen, men trots det har hela organisationen slutit samman och säkerställt de olika uppdrag som kommunen har. Utmaningar finns fortfarande när det gäller sjuktal, kompetensförsörjning, upplevd otrygghet samt psykisk ohälsa i samhället, bolag med negativa resultat, demografisk utveckling med mera.

Det ekonomiska resultatet för kommunens verksamheter visar ett positivt resultat på 79 miljoner kronor. Inklusive nedskrivning av lämnat aktieägartillskott till bolagskoncernen, landar resultatet på minus 25,9 miljoner kronor. Bolagskoncernen visar ett resultat på 37 miljoner kronor.

Några av alla goda resultat som uppnåtts under 2023

 • Behörigheten till gymnasiet ligger på motsvarande nivå som föregående år (efter fem års konstant uppgång).
 • En positiv trend kan konstateras då den totala sjukfrånvaron minskar med över en procentenhet.
 • Breddad kompetensförsörjning och kompetenstrappan har möjliggjort trygga anställningar för fler individer i samhället. Förvaltningsövergripande arbete har pågått under året för att fler individer ska kunna komma in på arbetsmarknaden.
 • Under 2023 har schemaläggningen med 11-timmars dygnsvila implementerats och delade turer har tagits bort inom omsorgen utan att kostnaderna ökat.
  Under 2023 visar mätning att tryggheten hos medborgare ökar vilket är ett positivt trendbrott.
 • Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam har minskat totalt och för kvinnor men för männen är utfallet tvärtom.
 • Kompetenshöjande insatser om korrekt hantering av handlingar samt om offentlighet, sekretess och informationssäkerhet har genomförts i syfte att öka en trovärdig och rättssäker myndighet.
 • Lanseringen av ny medarbetarwebb har möjliggjort en viktig kvalitetssäkring och effektivisering.
 • Kommunens arbete med att bidra till ett starkare totalförsvar har intensifierats.
 • Ny standard för revision har införts.
 • SKR:s servicemätning är genomförd och Karlshamns kommun visar på resultat som ligger över totalsnittet för medverkande kommuner inom alla områden som mäts (tydlighet, bemötande, enkelhet, återkoppling e-post).

Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig bakom årets resultat under sammanträdet det 20 maj.

Kallelse med alla handlingar till de ärenden som lyftes under kommunfullmäktige den 20 maj.

Du som vill följa kommunfullmäktiges möte i efterhand via webb-tv, kika här.

Protokoll från mötet publiceras inom några dagar efter sammanträdet.