Vy över Emiranten etapp 5 längst ut på Östra piren i Karlshamn.
Vy över Emigranten etapp 5 längst ut på Östra piren i Karlshamn. Foto: William Lavesson
kommun

Karlshamnsfastigheter siktar på samverkansentreprenad

Karlshamnsfastigheter tar fram ett upphandlingsunderlag för samverkansentreprenad för att få full kontroll över kostnadsbilden av Emigranten etapp 5 på Östra piren. Nuvarande avtal med Dynacon avslutas genom förlikning tillsammans med andra åtgärder i syfte att skapa en tydlig bild av slutkostnaden.

Karlshamnsfastigheters styrelse beslutade under styrelsemötet den 3 november att genom förlikning gå skilda vägar med den upphandlade generalentreprenören Dynacon. Anledningen till detta är omfattande brister i ritningsunderlaget – ett underlag som inte går att bygga efter. På grund av bristerna har extra arkitektkompetens behövt tillsättas för att granska, korrigera och komplettera med nya ritningar. Projektet har därför gått långsammare än planerat sedan semestern.

Under åtta månader sedan nuvarande vd, Magnus Persson tillträdde sin tjänst, har bolaget fokuserat på att få fram en tydlig bild av vad Emigranten etapp 5 kommer att kosta.

−  Alla utredningar, avtalstolkningar och möten har haft till syfte att få fram en slutkostnad, konstaterar Magnus Persson.

Det är omöjligt att komma fram till en slutkostnadsprognos som Karlshamnsfastigheter kan stå för och det är inte försvarbart att fortsätta byggnationen utan att veta var det landar, menar bolagets styrelse. Följande åtgärder kommer därför att vidtas innan bygget kan fortsätta:

  • Befintliga avtal avbryts
  • Upphandlingsunderlag tas fram
  • Huset projekteras färdigt
  • En slutkostnad tas fram

Byggnationen kommer inte att återupptas förrän en slutkostnad är framräknad och en finansiering för denna är säkrad.

− Att Dynacon och Karlshamnsfastigheter går skilda vägar kommer att leda till ett stopp i projektet men båda parter är överens om att konsekvenserna av en rättslig tvist inte är överblickbar. Båda parter vinner därför på att få till en uppgörelse som innebär att vi skiljs åt som vänner, säger Magnus Persson.

Karlshamnsfastigheters styrelse betonar att Dynacon inte på något sätt har agerat felaktigt och kommer att finnas kvar på plats till sommaren 2022 för att bygga yttertaket klart och även göra klart utvändiga glaspartier. De färdigställer därmed en utvändigt tätt och korrekt byggd husstomme inom ramen för nuvarande avtal innan projektet pausas.

Genom att avsluta avtalet genom förlikning får Karlshamnsfastigheter en bättre position inför en ny upphandling. Karlshamnsfastigheter kommer att ta fram ett upphandlingsunderlag för samverkansentreprenad, en så kallad partneringupphandling för att så snart som möjligt kunna fortsätta med projektet när slutkostnaden är fastställ och finansiering är beslutad.  Partnering innebär att beställare och entreprenör tillsammans arbetar fram en optimering och kostnadskalkyl.

Karlshamnsfastigheter räknar med att när Dynacon har avslutat sitt uppdrag sommaren 2022 kommer det att finns cirka 135 miljoner kronor kvar inom borgensramen. Eftersom man nu väljer en partneringupphandling kommer det att vara betydligt lättare att få en klar bild av totalkostnaden för projektet. Vid halvårsskiftet 2022 beräknas slutkostnaden vara möjlig att fastställa.

Projektet beräknas i dagsläget stå färdigt hösten 2023.

Under kommunfullmäktige den 8 november blev ledamöterna informerade om åtgärderna. Under samma möte beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om det förekommit oaktsamhet i framtagandet av underlag till ansvarsprövningen på Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstämma den 14 maj 2021.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november kommer att finnas tillgängligt här på kommunens webbplats inom kort.