vårdpersonal med handskar och munskydd håller i spruta.
politik

Karlshamns kommun inför vaccinationskrav vid nyanställningar inom vård och omsorg

All nyanställd personal inom vård och omsorg ska vara vaccinerad mot covid-19. Beslutet rör medarbetare som jobbar omvårdnadsnära, och gäller både tillsvidareanställda, tidsbegränsade anställningar och timavlönade.

Dåvarande omsorgsnämnden, nu socialnämnden, beslutade den 15 december att ge socialförvaltningens chef Torill Skaar Magnusson i uppdrag att säkerställa att ovaccinerad personal undviker kontakt med sköra vårdtagare.

Beslutet innebär att personal som valt bort vaccination mot covid-19 inte arbetar med direkta omvårdnadsuppgifter. Istället får de förflyttas till arbete som inte innebär direktkontakt med vårdtagare, exempelvis arbetsuppgifter som städning, förråd, hantera arbetskläder eller beställa mat. Det innebär också att vi begär vaccinationsintyg mot covid-19 från all omvårdnadsnära personal som hädanefter anställs. Krav om vaccinationsintyg gäller även för studenter som är på praktik.

Delar av beslutet innebär förändringar som inte ryms inom socialnämndens ansvarsområde.  Förvaltningschefen Torill Skaar Magnusson har i samråd med socialnämndens ordförande Leif Håkansson (S) därför beslutat att lyfta ut den delen av ärendet som handlar om att omfördela arbetsuppgifter och att tillfälligt omplacera personal för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Alla medarbetare ska fortsätta att arbeta enligt hygienrutiner och andra smittskyddsåtgärder som vi har idag, även de som är fullvaccinerade.

– Som kommun har vi i uppdrag att ge en trygg och säker vård och omsorg. Att se till att personalen som jobbar nära våra äldre och sköra är vaccinerad är det bästa sättet att skydda de som är mest utsatta, säger socialnämndens ordförande Leif Håkansson (S).

Fackförbunden ställer sig bakom krav på vaccinationsintyg

Ärendet har tagits upp vid samverkansmöten med fackliga representanter vid två tillfällen. Vid det första mötet togs förslaget upp i sin helhet. Tre av fackförbunden ställde sig då bakom förslaget, och två var oeniga. Vid det andra samverkansmötet ställde sig alla fem fackförbund bakom förslaget efter att man lyft ut de delar som gäller omfördelningen av arbetsuppgifter och eventuella tillfälliga förflyttningar för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Det innebär att Karlshamns kommun omgående kommer att börja begära vaccinationsintyg vid nyanställningar av medarbetare som arbetar inom vård och omsorg. Vi kommer också att begära vaccinationsintyg från studenter för att de ska få delta i vårdnära uppgifter under sin praktik. Eventuella undantag kan bli aktuella och kommer att bedömas i varje enskilt fall.

Beslutet innebär också att all ovaccinerad personal ska ha full skyddsutrustning vid vårdnära insatser där de har mindre än 1,5 meters avstånd till brukare och patienter.

Över 90 procent vaccinationstäckning

Sedan tidigare uppmanas alla medarbetare i Karlshamns kommun att vaccinera sig mot covid-19 för att förhindra smittspridning och skydda riskgrupper.

– Vi har en mycket hög andel vaccinerade bland personalen inom vård och omsorg, uppskattningsvis är över 90 procent vaccinerade mot covid-19. Men vaccinationstäckningen är lite ojämnt fördelad inom olika arbetsområden, säger Torill Skaar Magnusson.

Som arbetsgivare har vi inget register över vem som är vaccinerad och inte, men vi får fråga de anställda om de är vaccinerade. Personalen kan då välja om de vill svara, och om man som anställd väljer att inte svara kommer vi att betrakta personen som ovaccinerad.

– Vi fortsätter att uppmana personalen att vaccinera sig. Det är det allra bästa sättet att skydda de äldre och sköra som vi möter varje dag inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och LSS-verksamheten. Så vi hoppas att de anställda som ännu inte vaccinerat sig gör det så snart de kan, säger Torill Skaar Magnusson.