Foto på Emelie Sandqvist, Bert Bengtsson och Greger Andersson utanför ett ljusblått trähus i Karlshamn.
Emelie Sandqvist, Bert Bengtsson och Greger Andersson. Foto: Jonas Willander
stod

Karlshamn satsar på psykisk hälsa

Två projekt inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa startades upp i början av året och ett tredje, som handlar om att hjälpa så kallade hemmasittare att komma tillbaka till skolan, har nyligen startats. Satsningarna har genererat två nya projektanställningar.

Under hösten 2020 beviljades Karlshamns kommun i samverkan med Region Blekinge pengar från Sveriges kommuner och regioner, SKR, till två projekt inom området psykisk hälsa. Emelie Sandqvist, handläggare inom socialpsykiatrin i Karlshamns kommun, fick tjänstledigt för att under två år projektleda och samordna de båda projekten ”SIP samordning för  Karlshamns Kommun och Region Blekinge” och ”Mötesplats Karlshamn”.

Kvaliteten ska höjas i SIP-arbetet

En samordnad individuell plan (SIP) görs när det finns ett behov av samordnade insatser mellan kommun och region för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges.

– Hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser.  Initiativet till en SIP kan även tas av personen själv, dennes närstående eller av annan aktör som kan se ett behov av samordning, säger Bert Bengtsson, samordnare uppdrag Psykisk hälsa och anhörigsamordnare i Karlshamns kommun tillika spindeln i nätet för de tre nya projekten.

SIP-planen är den enskildes dokument som ska tydliggöra vem som gör vad och när. Samordnaren Emelie Sandqvists roll är att samordna det lokala arbetet och på så sätt höja kvaliteten i processens samtliga delar.

– I Karlshamn riktar sig projektet främst till målgrupperna barn och unga upp till 18 år i behov av samordnade insatser, vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning samt till personer med substans- och/eller spelberoende. Arbetet riktar sig också till de verksamheter inom kommun och region vars medarbetare främst möter någon av dessa målgrupper, säger Emelie.

En ny mötesplats och anhörigcenter

Det andra projektet som Emelie Sandqvist leder handlar om att skapa en permanent, tillgänglig och öppen mötesplats för vuxna personer från 18 år och uppåt med egenupplevd psykisk ohälsa.

– Ensamhet och social isolering är en av de stora riskfaktorerna som förlänger och försvårar återhämtning från psykisk ohälsa och syftet med en mötesplats är att verka främjande och förebyggande för psykisk hälsa genom att motverka just ensamhet och stimulera till en ökad social tillvaro i det dagliga livet, säger Emelie.

Den nya mötesplatsen ska inrymmas i före detta träffpunkt Björnabackens lokaler på Regeringsgatan i Karlshamn. I samma lokaler som mötesplatsen ska också ett anhörigcenter inrättas, vilket omsorgsnämnden fattade beslut om förra året.

– Vi har länge saknat en öppen mötesplats och ett anhörigcenter i Karlshamn och ser väldigt mycket fram emot denna satsning, säger Bert Bengtsson.

I anhörigcentret ska anhöriga kunna ha individuella träffar, gruppaktiviteter, kurser, studiecirklar med mera.

– Vidare har föreningar utifrån anhörigfokus möjlighet att boka upp och använda sig av lokalen. Målsättningen är att Karlshamns kommuns anhörigstöd samlokaliseras på anhörigcentret, säger Bert Bengtsson.

Projekt för att få elever tillbaka till skolan

Socialtjänstens öppenvård, barn och familj, har i dagsläget 95 ärenden som man har beviljade riktade insatser för.

–  Av dessa har 21 ärenden en problematik som motsvarar kriterierna för problematisk skolfrånvaro. Socialtjänstens bedömning är att dessa ärenden är starkt kopplade till psykisk ohälsa och även bruk av droger, säger Bert Bengtsson.

Syftet med projektet ”Tillbaka till skolan” är att förbättra samordning och samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd från fler instanser och att fånga upp de ungdomar som ”faller mellan stolarna” och där ingen av förvaltningarna ensam kan tillgodose det behov som dessa barn och ungdomar har.

– Vi har anställt projektledaren Greger Andersson som tillsammans med alla berörda aktörer ska arbeta strategiskt, förebyggande och riktat under en två-års period för att fler barn och ungdomar ska komma tillbaka till skolan, samt att förebygga att fler barn och ungdomar hamnar i utanförskap och problematisk skolfrånvaro, säger Bert Bengtsson.

Målet är även att de samverkansformer som finns mellan interna kommunala verksamheter (elevhälsa, socialtjänst, LSS) och delar av regionen (BUP, HAB, primärvård) stärks och får en tydligare struktur med gemensamma mål och ett gemensamt arbetssätt.

– Efter projektets slut ska de nya strukturerna för samverkan och samarbete för barnets bästa vara implementerade. Rutiner ska vara upprättade och fungerande så att barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro upptäcks och får anpassat stöd i ett tidigt skede, säger Bert.

Alla tre projekten pågår fram till sista december 2022.