Foto på Adam R Jönsson, Ann-Lis Mattsson, Mia Petersson, Johan Rehn, Josse Lindell Hansson och Kicki Nilsson.
Några av de certifierade fritidsledarna. Fr.v: Adam R Jönsson, Ann-Lis Mattsson, Maria Petersson, Johan Rehn, Josse Lindell Hansson och Kicki Nilsson.
kommun

Hbtqi-certifiering av kommunala verksamheter

Sedan en månad tillbaka är ett 30-tal kommunanställda från olika verksamheter hbtqi-certifierade. Certifieringen visar att verksamheterna tar frågor om mänskliga rättigheter på allvar.

Under 2016 fick Karlshamns kommun genom Elevhälsan kommunens första hbtq-certifiering. Och arbetet med frågorna har fortsatt under åren och för drygt ett halvår sedan påbörjade fritid och fritidsgårdarna, fältgruppen, ungdomsteamet, relationsvåldsteamet, ungdoms- och kvinnojouren sin resa för att bli hbtqi*-certifierade. Detta för att alla anställda skulle få en ökad kunskap om hbtqi, normer och hbtqi-personers livsvillkor samt få förhållningssätt för ett inkluderande bemötande.

– Vi har certifierat oss för att få en ökad och bredare kunskap att möta våra ungdomar på bästa sätt. Under utbildningstiden och arbetet med vår handlingsplan har vi kunnat titta på oss själva och vår verksamhet med kritiska ögon och kunnat öppna upp för diskussioner kring vårt bemötande som omedvetet ofta utgår från normen, säger fritidsledaren Maria Petersson.

Målet är lika rättigheter och möjligheter

Certifieringsprocessen berör normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder, som etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Målet är lika rättigheter och möjligheter och en miljö där alla känner sig inkluderade.

– Det är väldigt roligt att vi kunnat göra detta över verksamhetsgränserna för att kunna tänka enhetligt då detta är en grupp som vi möter i alla verksamheter, säger Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare för våld i nära relationer.

Handlingsplanerna ska implementeras i respektive verksamhet

Ett hbtqi-certifikat skickar en tydlig signal till omvärlden att de kommunala verksamheterna arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt. Personalen har under fyra tillfällen fått en digital utbildning på tre timmar via riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, och tre arbetsgruppstillfällen på två timmar vardera där personalen jobbat med sina respektive handlingsplaner. Handlingsplanen gäller för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet är giltigt. Efter tre år blir arbetsgrupperna kallade till en omcertifierings-workshop för att uppdatera handlingsplanerna. Nu ska handlingsplanerna implementeras i respektive verksamhet och ligga till grund för det fortlöpande arbetet.

– Bara vetskapen om att den personal de unga möter på sin fritid besitter kunskap och har viljan att se alla ungdomar utifrån behov och förutsättningar betyder nog mycket, säger Maria Petersson.

Ska ta del av varandras erfarenheter och framgångsfaktorer

De olika verksamheterna ska träffas en gång i halvåret för att dela med sig av erfarenheter och framgångsfaktorer.

– Vår ambition är att nu gå igenom text och bild på webben och i broschyrer för att säkerställa att det är normkritiskt. Vi ska också lägga till RFSL:s logga och reflektera över hur vi pratar i det dagliga arbetet – till exempel att vi säger partner istället för man eller kvinna, Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare för våld i nära relationer.

Certifieringen har kostat ett hundra tusen kronor, en summa som till största del bekostats med hjälp av utvecklingsmedel från socialstyrelsen.

– En hbtqi-certifiering är ett viktigt steg framåt i arbetet för människors lika värde. Vi lever just nu i en tid där människors lika värde utmanas och vi vet att hbtqi-personer är en utsatt grupp. Arbetet behöver fortsätta med fler insatser men det här är ett mycket bra startskott som dessutom är gjort över verksamhetsgränserna, säger Ida Larsson, (S) samordnare för demokrati och folkhälsa.

 

* Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.