Foto på en tavla som föreställer en glödlampa i olika färger
kultur

Dags att söka kulturbidrag för föreningar

Föreningar kan söka bidrag för kulturverksamhet i Karlshamns kommun. Ansökan för nästa år ska vara Bibliotek & Kultur Karlshamn tillhanda senast 1/10 2020.

Det finns två typer av bidrag som föreningar kan söka, årsanslag för kulturföreningar med regelbunden verksamhet och arrangemangsbidrag för enstaka kulturevenemang.

Årsanslag för kulturföreningar kan sökas av:

  • Ideell förening som är registrerad i Karlshamns kommuns föreningsregister och bedriver varaktig och regelbunden kulturell verksamhet i Karlshamns kommun sedan minst två år.
  • Förening som är öppen för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Förening som präglas av demokratiska principer.

Villkor för årsanslag:

  • Bidraget avser kostnader för kulturell verksamhet i form av arrangörsverksamhet, men också eget skapande som leder till utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.
  • Förening som beviljas bidrag förväntas delta med aktiviteter under kommunens kulturdagar, Östersjöfestivalen, Kulturnatten och Lilla Kulturdagen.
  • Förening som beviljas bidrag ska anmäla arrangemang till kommunens evenemangskalender och i all marknadsföring ska det uppges att stöd erhålles från Bibliotek & Kultur Karlshamn och logga användas.

Du ansöker om kulturbidrag på Bibliotek & Kulturs webbsida.