Uppkopplade mikrofoner inför ett digitalt möte.
politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 23 maj

Under måndagens möte behandlade ledamöterna en lång rad ärenden. Försäljning av fastigheten på Östra piren, aktieägartillskott till Karlshamnsfastigheter och en policy för hållbar personalpolitik var några av punkterna på agendan.

Här följer en sammanfattning av beslut fattade under kommunfullmäktige den 23 maj. Protokollet publiceras här i slutet av veckan.

Beslut om aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar bokslut 2021

Kommunfullmäktige beslutade att ge ett aktieägartillskott på 20,5 miljoner kronor till Stadsvapnet i Karlshamn AB för att de i sin tur ska kunna hantera Karlshamnsfastigheters nedskrivningar av fastigheter på Östra piren.

Beslut om avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 27 miljoner kronor i årsbokslutet för sluttäckning av Hunnemaradeponin. Sluttäckningen behöver göras för att säkerställa att föroreningar inte läcker ut i området som tidigare har använts som deponi.

Kommunens årsredovisning 2021

Kommunfullmäktige godkände kommunens årsredovisning för 2021. Årets ekonomiska resultat landade på plus 55 miljoner kronor för kommunen och plus 28 miljoner kronor för kommunkoncernen.

Allmänhetens frågestund

Under denna punkt lyftes frågor om bland annat bygget på Östra piren och hur man som ansvarig politiker bedömer att tilltron till demokratin i Karlshamn har påverkats. Både kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) och oppositionsrådet Magnus Gärdebring (M) svarade på frågorna och var tydliga med att man inte är nöjda med hur byggprojektet har bedrivits på Östra piren.

Revisionsberättelse för år 2021

Kommunrevisionen gav ansvarsfrihet för samtliga nämnder och dess ledamöter men riktade samtidigt en anmärkning mot kommunstyrelsen för passivitet och brister i uppsikt och i ägarstyrning.

Följande djupgranskningar har genomförts av revisionen under 2021:

 • granskning av delårsrapporten per 31 augusti
 • granskning av årsbokslut per 31 december
 • granskning av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete.
 • granskning av kommunens hantering av fakturor från NetPort.

Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning av Östra piren

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen med hjälp av erfarna specialister inom området kommersiella fastigheter, tar fram ett prospekt för försäljning av Östra Piren.

Behov av investeringar 2022

Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsbudgeten med 9,1 miljoner kronor under 2022.

De ökade investeringsbehoven avser insatser för att få en kostnadseffektiv helhetslösning på redan beslutad investering samt insatser som leder till sänkta driftskostnader och mindre miljöpåverkan. Finansieringen sker inom ramen för de budgeterade investeringsramarna från förra året.

Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten Hällaryd 1:139

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja borgen på 21 miljoner kronor för investeringen av fastigheten Hällaryd 1:139.

Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby

Kommunfullmäktige beslutade att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023. Ronneby blir värdkommun för den gemensamma nämnden och det är i Ronneby som det gemensamma överförmyndarkansliet finns.

Beslutet förutsätter att motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner.

Policy för hållbar personalpolitik

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till policy för hållbar personalpolitik.

Personalpolitiken för kommunkoncernen beskriver på en övergripande nivå personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden. Policyn omfattar följande områden:

 • Organisation
 • Arbetsmiljö
  • Kränkande särbehandling
  • Rehabilitering
  • Alkohol och droger
 • Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Lönebildning

Samhällsinformerande verksamhet i samband med val

Kommunfullmäktige beslutade att låta politiska partier nyttja mark utan kostnad samt att godkänna riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med valet.

Kommunen strävar efter att på bästa sätt ska ge invånarna goda möjligheter att ta del av samtliga deltagande parters information. Samtidigt ska den invånare som inte önskar ta del av information ha möjlighet att välja bort den. Det är därför viktigt med ett regelverk som styr tidsramar och omfattning på den verksamhet som kommunen öppnar för inom ramarna för samhällsnyttan.