Utbildningsfrågor får en gemensam nämnd.
Utbildningsfrågor får en gemensam nämnd.
politik

Beslut om ny nämnd

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en ny gemensam nämnd för utbildning, utbildningsnämnden som från och med 1 januari 2020 ersätter nämnden för barn, ungdom och skola samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Liksom andra kommuner utmanas Karlshamns kommun ständigt av kravet på att tillgodose invånarnas behov samtidigt som resurserna är begränsade. Det pågår därför ett arbete att inom kommunallagens ramar skapa en ändamålsenlig organisation som är resurseffektiv. Som ett led i detta arbete fattade kommunfullmäktige under måndagens sammanträde beslut om att bilda en gemensam nämnd för utbildning. Det innebär att nämnden för barn, ungdom och skola och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör. Syftet med en gemensam nämnd för utbildningsfrågor är att säkerställa en effektiv ledning och administration och samordning av skolformer.

Den nya gemensamma nämnden ska ha ansvar för:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna

Nämnden ansvarar även för elevhälsan inom dessa skolformer. Nämnden ansvara vidare för natur- och kulturskola, eftergymnasial utbildning inom det kommunala området, uppdragsutbildning, studie- och yrkesvägledning och samråd med nämnden för arbete och välfärd, kommunstyrelsen och näringslivet. Musikskolan kommer att tillhöra kulturnämnden och blir alltså inte en del av utbildningsnämndens ansvarsområde.

Utbildningsnämnden kommer att ha 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande i den nya nämnden blir Jan-Åke Berg (S), förste vice ordförande blir Sofie Ekenberg (C) och andre vice ordförande Magnus Sandgren (M).