Tre politiker framför sina datorskärmar i Rådhussalen i Karlshamn.
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Nurhadi Tenland (SD) i fokus och bredvid honom förste vice ordförande Magnus Arvidsson (M) och andre vice ordförande Marie Sällström (S).
politik

Beslut från kommunfullmäktige 11 december

Kraftiga begränsningar i bolagens investeringsbudgetar och medfinansiering av  persontrafiken på Sydostlänken. Detta är bara några av alla beslut som kommunfullmäktige fattade den 11 december. 

Här kan du följa kommunfullmäktiges möte via webbsändningen.

Flerårsplan för investeringsbudget Stadsvapenkoncernen 2024-2028

Kommunfullmäktige beslutade om kraftiga begränsningar i de kommunala bolagens investeringsbudgetar för 2024-2028. Anledningen till detta är att låneutrymmet för kommunkoncernen är begränsat, att kommunkoncernen har en hög belåning samt att framtida stora investeringar kräver borgenutrymme.

 • Pågående lånefinansierade investeringar kommer att slutföras.
 • Investeringar med bäring på lagkrav, säkerhet, miljö och arbetsmiljö som fordrar
  borgen genomförs först efter särskilt beslut i kommunfullmäktige.
 • Stadsvapnet med dotterbolag ska lämna in förslag till kommunstyrelsen på
  tillgångar som kan avyttras i syfte att frigöra finansiellt utrymme i kommunkoncernen.
 • Förslagen på tillgångar som kan avyttras kompletteras med riskanalyser samt
  kassaflödes- och resultatpåverkan.
 • Självfinansierade investeringar med bäring på affärsmässighet, underhåll och akuta åtgärder beslutas av dotterbolagets egen styrelse enligt specifika krav.

Borgensramar 2024

Kommunfullmäktige beslutade att Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolaget och dess helägda dotterbolag blir 3 417 245 tkr. Beslutet innebär att borgensramen minskar med 92 284 tkr under 2024 jämfört med föregående år.

Kommunfullmäktige beslutade även att godta tilläggsyrkandet från Ida Larsson (S): Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föra en bred dialog med Kommuninvest för att tömma ut alla möjligheter och alternativ för ytterligare investeringar i VA-verksamheten.

Medfinansieringsavtal gällande utbyggnad av Karlshamn C för persontrafik på Sydostlänken

Karlshamns kommun har tillsammans andra övriga lokala och regionala aktörer, både privata och offentliga, drivit frågan om behovet av en elektrifierad järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana (Sydostlänken) under många år. Efter att Trafikverket lyft in projektet i sina preliminära planeringsunderlag tecknades 2017 en avsiktsförklaring där Karlshamns kommun tillsammans med ett antal kommuner, regioner och andra aktörer ställde sig bakom projektet och ställa upp med medfinansiering.

Projekt Sydostlänken är nu under projektering och kommunfullmäktige beslutade att medfinansiera satsningen med 91 miljoner kronor. Kostnaderna faller ut löpande under projektet mellan 2028 och 2033. Kommunen avsätter en projektledare på heltid för satsningen från och med våren 2024.

Protokoll från mötet med samtliga beslut publiceras här i slutet av veckan.

Handlingar till kommunfullmäktiges möte hittar du här.