Förtroendevalda politiker i Rådhussalen i Karlshamn.
Den allmänna frågestunden lockade fler åhörare än vanligt till kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhussalen.
politik

Beslut fattade under kommunfullmäktige 22 maj

Årsbokslutet för 2022, ansvarsfrihet för samtliga nämnder och en ny VA-taxa. Detta är några av de ärenden som förhandlades under måndagens kommunfullmäktige.

Här följer en sammanfattning av beslut som fattades under  kommunfullmäktige den 22 maj. Protokoll från mötet hittar du här på kommunens webbsida i slutet av veckan.

Kommunens årsredovisning för 2022

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2022.

Det ekonomiska resultatet för kommunens verksamheter är mycket gott men minskas av nödvändiga tillskott till några av koncernens bolag.

Kommunkoncernen visar ett resultat på 51 miljoner kronor och kommunen på 9 miljoner kronor. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget på minus 13 miljoner kronor vilket fördelar sig med plus 29 för nämnderna och minus 42 för finansförvaltningen. Tillskott har skett till Västblekinge miljö AB och NetPort Science Park AB för att säkerställa verksamheten samt till moderbolaget Stadsvapnet AB för att hantera nedskrivningar.

Resultatet för kommunens verksamheter (exklusive finansiella poster avseende nedskrivning av aktieägartillskott till koncernbolag) visar på 165 miljoner kronor vilket är en hållbar ekonomisk utveckling. Det är framför allt utbildningsnämnden och socialnämnden som visar positiva avvikelser. Finansförvaltningen har större plus på skatteintäkter, generella statsbidrag och förfogandeanslag. Övriga positiva avvikelser är bidrag för sjuklönekostnader, finansiella intäkter och lägre kostnader för avskrivningar. Trots Covid-19 som påverkade verksamheterna i början av året samt kriget i Ukraina har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar i många fall en positiv utveckling mot god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.

Allmänhetens frågestund

Oro inför planerad förändring av schemaläggning på kommunalt boende lyftes fram av invånare som befarar ökad sjukskrivning kopplad till förändringen.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2022

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Niklas Ek (L) yrkade på avslag. Votering genomfördes med resultatet 48 ja mot 3 nej.

Ansvarsfrihet för samtliga nämnder 2022

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga nämnder för 2022.

Ny policy för kommunikation

Kommunfullmäktige besluta att anta ny policy för kommunikation.

Karlshamns kommuns policy för kommunikation ligger till grund för hur förvaltningarnas samtliga verksamheter planerar, genomför och utvecklar sin kommunikation. Syftet med kommunikationspolicyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Karlshamns kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Ett enhetligt arbetssätt för kommunikationsområdet är i grunden också en förutsättning för en fungerande kommunikation i händelse av kris och krig.

Policyn ska slå fast grundläggande principer för att skapa igenkänning och trovärdighet genom en enhetlig och tydlig avsändare i alla sammanhang. Det är ett styrdokument som ska stödja en gemensam syn på kommunikation som ett strategiskt verktyg och ett viktigt medel för att nå målen med våra verksamheter. Den tidigare kommunikationspolicyn togs fram 2017 och bygger på dåvarande mandatperiods inriktningsmål och vision. Införandet av dataskyddsförordningen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver ökad tydlighet kring ansvarsfördelningen. Det försämrade omvärldsläget ställer krav på kunskap och respekt för vikten av saklig och objektiv kommunikation för att förebygga otillbörlig informationspåverkan. Stöd och instruktioner kopplade till kommunens sociala medier och övriga kommunikationskanaler tas fram och uppdateras löpande utifrån de principer som slås fast i kommunikationspolicyn.

Teknik- och digitaliseringspolicy

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna teknik- och digitaliseringspolicyn för åren 2023–2027.

Policyn ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet under de kommande fem åren. Dokumentet gäller endast för Karlshamns kommuns organisation men ska synkas med de kommunala bolagens planer för teknisk och digital utveckling då det finns olika beroenden och synergieffekter att ta hänsyn till. Varje år kommer det att tas fram en handlingsplan med insatser inför arbetet med kommande årsbudget. Insatserna i handlingsplanen ska vara kopplade och prioriterade utefter policyn.

Fastställande av VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ny taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar från 1 juni 2023.

Beslutet betyder att Karlshamn Energi Vatten AB höjer VA-taxans brukningsavgifter med 10 procent från 1 juni 2023.

Höjningen motsvarar kostnadsökning för en villa med cirka 80 kronor per månad, baserat på en förbrukning med 150 kubikmeter. Lagen om allmänna vattentjänster styr förutsättningarna för VA-verksamheten och taxan ska utgå från nödvändiga kostnader. Bolaget hade vid ingången till år 2023 budgeterat med 14 procents ökning på grund av osäkert omvärldsläge med prisutveckling på olika varor och tjänster. Bolaget har reviderat budgeten och bedömer nu att en prishöjning på 10 procent är tillräcklig.

Verksamhetsområde vatten och spill till Köpegårda och Nötabråne

Kommunfullmäktige beslutade att listade fastigheter i Köpegårda och Nötabråne ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Anläggningsavgifter ska beräknas enligt gällande VA-taxa i Karlshamns kommun.

Tilläggsyrkande från Gertrud Ivarsson (C) om att även inkludera badplatsen i Köpegårda i VA-verksamheten fick avslag med motiveringen att det bör lyftas som ett separat ärende.

Detaljplan för fastigheten Froarp 3:9 med flera (Asarums IP)

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till detaljplan i syfte att bekräfta befintlig användning av idrotts-, rekreations- och friluftsområde.

Planen ska också möjliggöra en utveckling av idrottsanläggningen med ytterligare en fotbollsplan och byggrätt för nya klubblokaler, omklädningsrum och bollhall med mera. I söder ges möjlighet att uppföra ny bostadsbebyggelse. En del av planområdet är ett tätortsnära rekreationsområde som skyddas genom att planläggas som allmän plats, natur.

Inrättande av tjänst som brottsförebyggande koordinator

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en ny tjänst som brottsförebyggande koordinator och att tjänsten finansieras med det generella statsbidrag som riktas till kommunernas arbete med brottsförebyggande frågor.

Brottsförebyggande arbete kan omfatta allt från belysningsstrategier, föräldraskapsstöd, tidiga insatser för barn och unga, väl fungerande skolgång, alkoholhandläggning och medborgardialoger med mera.

Interpellation från Nicklas Martinsson (MED) avseende entledigande av Karlshamns Energi AB:s tidigare VD

  • På vilka grunder entledigades VD från sitt uppdrag?
  • Hur tycker tidigare ordförande Annika Westerlund att beslutet att entlediga VD gynnade bolaget?

Annika Westerlund (S), tidigare ordförande i Karlshamn Energi AB, besvarar interpellationen med hänvisning till följande beslut som fattades vid bolagets styrelsemöte den 21 december 2022:

  • Anders Strange entledigas som verkställande direktör i Karlshamn Energi AB med omedelbar verkan. Anders Strange ska vara arbetsbefriad underuppsägningstiden.
  • styrelseordförande får i uppdrag att teckna överenskommelse med Anders Strange inom ramen för gällande VD-avtal.
  • Per Håkanssons uppsägning av tilläggsanställning som vice VD bekräftas (egen uppsägning)

Styrelsen ansåg att kommunfullmäktiges hantering av ägardirektivet avseende om- och tillbyggnad samt den process som föregått detta beslut visar att ägaren inte hade förtroende för sittande styrelse och VD. Därav tog en enig styrelse beslut om att entlediga Anders Strange som VD, efter det beslutet avgick stora delar av styrelsen. Utan förtroende såg vi det inte möjligt för vare sig VD eller styrelse att sitta kvar.

Interpellation från Charlott Lorentzen (MP) till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Elin Petersson (M) avseende höga temperaturer på vård- och omsorgsboenden

  • Finns en plan i Karlshamns kommun för hur höga inomhustemperaturer ska hanteras på vård- och omsorgsboenden?
  • Har mätningar av temperaturer utförts i våra vård- och omsorgsboenden under tidigare värmeböljor?
  • Om svaret är nej på ovanstående frågor; kommer det att tas fram någon plan, kommer det att utföras temperaturmätningar och i så fall när?

Svar från Elin Petersson (M):

Jag vill börja med att tacka för en relevant interpellation. Det har redan börjat spekulerats om att sommaren vi har framför oss kan bli lika varm som sommaren 2018. Det är såklart ljuvligt i vissa avseenden, men långt ifrån alla. För att svara på första frågan, så har vi i Karlshamn kommun rutinen ”värmebölja” som personalen arbetar efter. Personalen är kompetent och har arbetat framgångsrikt enligt rutinen. Dels handlar det om insatser för de boende, dels för personalen. Utöver extra insatser som vätskeersättning, fötter i kalla bad och rutiner på att ofta erbjuda dryck finns det minst en fläkt på varje avdelning, ofta flera. På den nya delen av Östralycke finns AC och det har diskuterats att upphandla portabla AC till varje avdelning i gemensamhetsutrymmen. Den andra frågan som ställts handlar om mätningar av temperaturen utförts i våra vård- och omsorgsboenden under tidigare värmeböljor. Beskedet är att innetemperaturen mäts dagligen på boendena. Eftersom svaret är ja på de två första frågorna finns ingen anledning att svara på den tredje frågan. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att rutiner finns på plats och att verksamheten står väl rustad inför sommaren och en eventuell värmebölja.