Sälja receptfria läkemedel

Ett receptfritt läkemedel är ett medikament som får utanordnas från apotek utan att det förskrivs på recept eller att rekvisition föreligger. Innan ett läkemedel kan bli receptfritt måste läkemedlets användningsområde, dosering och sättet som läkemedlet ska ges på vara godkänt av Läkemedelsverket.

Sedan den 1 november år 2009 får även vissa receptfria läkemedel säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer.

Anmälningsskyldighet

Vid försäljning av receptfria läkemedel, inklusive nikotinmedel, måste en anmälan göras till Läkemedelsverket. Anmälan om receptfria läkemedel får även skickas in till den kommun där försäljningen avser att bedrivas men det är inget krav.

Egenkontrollprogram

Det finns olika regler och krav för att få sälja receptfria läkemedel. Försäljningsstället måste bland annat skapa ett egenkontrollprogram innan försäljningen påbörjas. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för butiken, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs. Anmälningsblankett tillsammans med egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen innan försäljning påbörjas, och det hittar du under relaterade dokument.

Det är också viktigt att känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel. Vidare måste löpande rapporter över försäljningsstatistiken lämnas till Apotekens Service, som för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. För mer utförlig information och vägledning besök Läkemedelsverkets webbplats.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får inte säljas till någon som är under 18 år eller till någon som man misstänker ska lämna över läkemedlet till en annan person som ännu inte fyllt 18 år (langning). Varje försäljningsställe ska dessutom ha minst en tydlig skylt i anslutning till kassan om åldersgränsen 18 år för köp av receptfria läkemedel.

Tillsyn och tillsynsavgift

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning eller servering av folköl, tobak och/eller receptfria läkemedel. Detta är en taxa som har fastställts av kommunfullmäktige och som betalas årligen.

Karlshamns kommun är lokal tillsynsmyndighet och ansvarar för den omedelbara tillsynen av folköl, tobak samt receptfria läkemedel.

Varje återförsäljare i Karlshamns kommun ska besökas minst en gång per år. Överträdelser av lagens bestämmelser och/eller brister i verksamheten ska dokumenteras och direkt påtalas för ägare eller personal. Efter varje tillsynsbesök ska en skriftlig tillsynsrapport upprättas, diarieföras och skickas till försäljnings/serveringsställets ägare.