Del av Tostarp 14:19 och 4:55

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av fastigheterna Tostarp 14:19 och 4:55. Syftet med den aktuella planläggningen är att möjliggöra för bostadsändamål i form av en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt marklägenheter.

Planområdets läge

Planområdet ligger cirka 700 meter från Asarum centrum och ansluter i söder till Flygfältsvägen. Längs planområdets östra och södra gräns återfinns tätortsbebyggelse och längs dess norra och västra delar finns jordbruksmark. Planområdet är cirka 2,9 hektar stort.

Var är vi i planprocessen?

Under tiden 9 oktober – 30 oktober 2023 var detaljplanen utställd på granskning. Innan detaljplanen kan antas ska redaktionella ändringar göras. Detaljplanen bedöms kunna antas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2024.