Stilleryd 2:77 med flera

Ett förslag till detaljplan håller på att tas fram för fastigheterna Stilleryd 2:77, Stilleryd 2:62, Stilleryd 3:22 och del av Stilleryd 2:49. Planens syfte är att möjliggöra för etablering och utveckling av industriverksamhet med kontor och lagerlokaler för ovan nämnda fastigheter. Genom att upprätta en ny detaljplan kan byggrätten utökas jämfört med vad som tillåts i gällande detaljplaner.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer från Karlshamn centrum och ligger i anslutning till verksamheterna vid Stillerydshamnen. Planområdet avgränsas av Vekerumsvägen i norr, Södra Stillerydsvägen i öst. I syd och väst avgränsas planområdet av befintliga fastighetsgränser och verksamheter.

Var är vi i planprocessen?

Planen befinner sig i granskningsskedet. Arbete med att ta fram granskningshandlingar pågår.