Stampens trädgård 2 med flera

 

 

Syftet med planen är att pröva möjligheten för etablering av ny restaurang på framsidan mot Jannebergsvägen inklusive ny infart. Planen avser även möjliggöra för minst en våning till på befintlig hotellbyggnad, innehållandes kontor, konferenslokal och nya hotellrum.

Planområdets läge

Planområdet är beläget norr om Karlshamns centrum mellan Karlshamn och Asarum. Området avgränsas i söder av E22:an, i norr av Mieån, i öster av naturområde, i väster finns en gång- och cykelbana och verksamheter.

Var är vi i planprocessen?

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Stampens trädgård 1 och Stampens trädgård 2 har tagits fram. Planen har varit ute på samråd mellan den 9 – 27 september 2019. Just nu arbetar handläggaren med att sammanställa inkomna synpunkter på förslaget. Detaljplanen befinner sig nu i granskningsskedet.