Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden)

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden). Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bebyggelse avsedd för bostäder, tillfällig vistelse och publika verksamheter. Bebyggelsen ska utformningsmässigt vara anpassad till Väggaparken. Detaljplanen syftar även till att utveckla platsens riksintressanta värden avseende kulturmiljön och områdets betydelse för rekreation och friluftsliv.

Planområdets läge

Planområdet är beläget på ca 2 km från Karlshamns stadskärna i nära anslutning till strandpromenaden och Väggaparken.

Var är vi i planprocessen?

Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-19 att anta rubricerad detaljplan. Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2024-02-24.

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.