Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden)

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden). Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och publika verksamheter som till exempel restaurang. Detaljplanen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till platsen och strandpromenaden.

Under tiden 4 september – 25 september 2023 var detaljplanen utställd på granskning. Nu pågår sammanställning av inkomna yttranden.

Planområdets läge

Planområdet är beläget på ca 2 km från Karlshamns stadskärna i nära anslutning till strandpromenaden och Väggaparken.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen befinner sig i antagandeskedet.