Planprogram för Janneberg – Duveryd

Information om planprogrammet

Planläggningen för den framtida användningen av Janneberg-Duveryd har påbörjats. Ett förslag till planprogram har tagits fram och samråd har genomförts. Planområdet är beläget i mötet mellan Asarum och Karlshamn, norr om E 22 och mellan Rv 29 och Jannebergsvägen.

Syftet med planprogrammet är att ta fram en utbyggnadsstruktur för en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och andra samhällsfunktioner. Programmet kommer sedan ligga till grund för efterföljande detaljplaner.

Samrådshandlingar finns tillgängliga under ”Relaterade dokument”. Sedan samrådet har en studie gjorts tillsammans med Trafikverket gällande övergripande trafikfrågor, en naturvärdesinventering har genomförts liksom inventeringar av fåglar och fladdermöss. Under 2024 kommer fler utredningar att startas upp liksom en miljöbedömning. Parallellt med detta revideras planprogrammet inför granskning.

Var är vi i planprocessen?

Planprogrammet avses gå igenom tre skeden, samråd, granskning och antagande.