Planprogram för Janneberg – Duveryd

Arbetet med planläggning för den framtida användningen av Janneberg-Duveryd är påbörjat. Ett förslag till planprogram har tagits fram och samråd genomfördes under 2020.

Syftet med planprogrammet är att ta fram en utbyggnadsstruktur för en ny stadsdel. I området planeras för närmare 2 000 nya bostäder med tillhörande centrumbildningar, skolor, vårdboende och andra tätortsfunktioner liksom verksamhetsetableringarna. Programmet ska lägga fast en hållbar struktur som sedan ska ligga till grund för efterföljande detaljplanearbeten. I programmet föreslagen markanvändning innebär, avseende bostadsbebyggelsens omfattning, ett avsteg från översiktsplanens intentioner.

Samråd om förslag till planprogram har genomförts under maj-juni 2020. Under rådande förhållanden kunde inget samrådsmöte anordnas. Istället finns en presentationsfilm med berättarröst här nedan.

 

Förslaget till planprogram har upprättats av Karlshamns kommun med hjälp av Tengbom. Ramböll har tagit fram underlag för dagvatten och trafik.

Planområdets läge

Området avgränsas av befintlig bebyggelse i norr, Rosendalsvägen och Väg 29 i väster. I öster finns Jannebergsvägen och i söder utgörs gränsen av Europaväg 22 och fastighetsgränsen för den av kommunen förvärvade marken. Totalt omfattar planprogramsområdet cirka 111 ha mark.

Var är vi i planprocessen?

Planprogrammet avses gå igenom tre skeden, samråd, granskning och antagande. Samråd genomfördes under tiden 11 maj till och med den 18 juni 2020. Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens hemsida, se ”Relaterade dokument”. Ett antal utredningar ska göras före det att programmet ställs ut för granskning, bland annat så ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, tas fram. Som underlag för MKB:n har under 2022 en naturvärdesinventering och en fågelinventering gjorts. Under 2023 kommer ytterligare ett underlag att tas fram, i form av en fladdermusinventering.

Den tidplan som presenteras i förslaget till planprogram har förlängts eftersom arbetet med Åtgärdsvalsstudien gällande möjligheterna att skapa en ny anslutning till Väg 29 blivit försenad. Trafikverket påbörjade arbetet med en Åtgärdsvalsstudie strax före sommaren 2021 och arbetet slutfördes i november 2022. En Åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att tillsammans få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Planering och utbyggnad av en ny stadsdelen i Janneberg – Duveryd är ett långsiktigt arbete som kommer att ske etappvis. För att en full utbyggnad i enlighet med programförslaget ska vara möjlig behövs en ny anslutning till Väg 29 samt en omlokalisering av ridskolan.