Planändring av detaljplan C56 – del av Rävabygget 4:1 (Södra Cell)

En ändring av detaljplan C56 har tagits fram för del av Rävabygget 4:1. Syftet med planändringen är att kunna möjliggöra fortsatt expansion av Södra Cells verksamhet genom bland annat ändring av utfartsförbud, ny sträckning av fjärrvärmeledning samt borttagande av markreservat för tidigare luftburen elledning som nu har raserats. 

Planändring enligt PBL

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas eftersom det nya markområdets lämplighet inte har prövats tidigare. Det går dock att genom ändring minska planens geografiska omfattning.
Ändringar i en detaljplan kan endast göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter.
Föreslagen ändring enligt ansökan bedöms vara i enlighet med plan- och bygglagens kriterier för vad som kan omfattas av en planändring.

Vid ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer sydost om centrala Mörrum och 6 kilometer väster om Karlshamn.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 22 juni 2022 och fick laga kraft den 18 juli 2022.