Nyponblomman 8

En detaljplan har tagits fram för Nyponblomman 8. Detaljplanens syfte är att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning (tomtindelning) för att möjliggöra en utökning av tomtgränsen så att den stämmer överens med rådande förhållande. Byggnadsnämnden ställde sig i januari 2018 positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i Karlshamns centrum, i ett bostadsområde med friliggande hus. Området avgränsas av Genvägen, fastighet Nyponblomman 9 och ett mindre grönområde.

Var är vi i processen

Planen antogs i byggnadsnämnden den 13 februari 2019 och vann laga kraft torsdagen den 14 mars 2019.