Visionbild stationsområdet

Karlshamn 4:16 och del av Garaget 1 med flera (Etapp 1, Nya Stationsstaden Karlshamn)

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Karlshamn 4:16 och del av Garaget 1 med flera (Etapp 1, Nya Stationsstaden Karlshamn), har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggnation av nya bostäder och arbetsplatser vid Karlshamns station. För att möjliggöra för flera användningar medger planförslaget även vård samt verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå för många människor, som till exempel restauranger och butiker. Syftet är också att skapa bra förutsättningar för busstrafiken liksom att möjliggöra allmänt tillgängliga ytor för vistelse och förflyttning.

Planområdets läge

Planområdet är beläget invid stationen i centrala Karlshamn och gränsar i norr till de fastigheter där stationsbyggnaden och spårområdet är belägna. I öster gränsar planområdet till villaområdet Pengabergslyckan samt ett mindre naturområde och ett nytt bostadshus. Söder och väster om planområdet finns flerbostadshus i kvarteren Plommonet och Päronet.

Var är vi i planprocessen?

Under tiden 25 oktober – 22 november 2021 var detaljplanen ute på samråd. Samrådshandlingar finns tillgängliga här på hemsidan, se ”Relaterade dokument”. Fastighetsförteckningen finns endast tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen. Förprojektering av allmän plats och VA, höjdsättning samt utredningar kopplat till buller, trafik, dagvatten och geoteknik har genomförts 2022-2023. Viss komplettering av utredningarna ska göras. Efter att utredningarna avslutats hösten 2023 kommer detaljplanen att revideras och ställas ut för granskning.