Del av Karlshamn 2:1 med flera (Möllebacken)

En detaljplan har tagits fram för del av Karlshamn 2:1 m.fl. Planen syftar till att utreda möjligheten att kunna komplettera Möllebacken med fler stadsnära bostäder samtidigt som den befintliga boende- och utemiljön ska ses över och bevarandevärda kvaliteter kan identifieras. 

Planområdets läge

Möllebacken ligger centralt beläget i Karlshamns innerstads södra delar. Området ingår därför i riksintresset för kulturmiljövård vilket omfattar hela Karlshamns stadskärna.

Var är vi i planprocessen?

Byggnadsnämnden beslutade 2021-08-25 att anta rubricerad detaljplan. Justeringen av byggnadsnämndens protokoll med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2021-08-31. Detaljplanen fick laga kraft den 21 april 2022.