Matvik 1:40 med flera

En planändring av detaljplan D23 har tagits fram. Planändringens syfte är att ändra gällande detaljplan i Yttre Matvik för fastigheterna Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56. Sökanden önskar för Matvik 1:40 att flytta en avloppsledning med tillhörande u-område och prickmark längre österut på tomten. För Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56 önskar sökande föra mark med tillhörande servitut från Matvik 1:56 till Matvik 1:91.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 6 kilometer öster om Karlshamn centrum i ett bostadsområde som till största del utgörs av enbostadshus. Runt om platsen finns naturmark och söder om fastigheterna ligger havet. Planområdet är runt 7000m2 stort och utgörs av fastigheterna Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56.

Var är vi i processen

Planändringen antogs den 17 april 2019 och vann laga kraft den 16 maj 2019.