Mariegården

Mariegården är ett särskilt boende med stöd för personer med psykiskt- och socialt funktionshinder. Boendet beviljas efter ansökan av socialsekreteraren inom socialpsykiatrin.

Syftet med boendet är att öka den boendes livskvalitet och delaktighet i samhället. Med stöd avses att den boende stöttas i den egna förmågan att klara sig. Den sociala psykiatrin skall tillgodose behov som avser: – boende – omvårdnad – service – socialt liv – hälso- och sjukvård.

På Mariegården finns personal över hela dygnet vars uppgift är att stötta de boendes enskilda behov. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Arbetet i våra verksamheter grundar sig på humanitet genom positiva förväntningar på den enskilde. All omvårdnad sker på frivillig basis och endast i samförstånd med den enskilde.

Varje boende har egen lägenhet med möjlighet att låsa om sig. Varje boende har personal över hela dygnet vars uppgift är att stötta de boende i deras enskilda behov.

Trygghet, bra boende och social gemenskap utgör grunden för kommunens mål och ansvar när det gäller psykiatrin. Delmålen för särskilt boende är att ”de som inte med annat stöd kan bo kvar i sitt ordinarie boende ska erbjudas ett anpassat boende”. Arbetet inom särskilt boende ska genomsyras av en aktiv brukarmedverkan – stödja klienten till ett så självständigt liv som möjligt.