Marieberg 1:151 med flera (Mariegården)

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Marieberg 1:151 med flera.  Planen syftar till att medge en flexiblare användning av platsen men prövar även möjligheten att förtäta bebyggelsen genom att tillåta ytterligare en våning på befintligt hus. Område med gräsyta och befintlig bollplan blir allmän plats med användningen PARK, vilket gör det möjligt att utveckla platsen till kommunal lek- och aktivitetspark. 

Planområdets läge

Planområdet, som är ca 21 000 kvm stort, ligger i Svängsta, ca en mil norr om Karlshamn.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 19 februari 2020 och vann laga kraft den 19 mars 2020.