Lasarettet 7 och Lasarettet 8 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en funktionsblandad förtätning av Karlshamns centrum genom ny bostadsbebyggelse, kontor och vårdverksamhet på fastigheten Lasarettet 8. Planen syftar även till att pröva möjligheten för bostadsändamål i den gamla transformatorstationen som är belägen på fastigheten Lasarettet 7. Utöver bostadsändamål möjliggörs även för bland annat vandrarhemsverksamhet och kontor på Lasarettet 7. Avsikten med planläggningen är att området ska kunna rymma en variation av verksamheter samt bostäder.

Planområdets läge

Planområdet är beläget ca 300 meter öster om Stortorget i Karlshamn, vid polishuset. Planområdet omfattar hela det gamla lasarettsområdet inklusive det nerlagda ställverket/transformatorstationen och det nya ställverket vid Ställverksvägen.

Var är vi i processen?

Granskning genomfördes under tiden 25 november – 23 december 2019. Inkomna synpunkter föranledde att flera utredningar behövde tas fram.  Detaljplanen ska efter färdigställda utredningar genomgå en förnyad granskning. Granskningsförslaget från 2019 finns tillgängligt här på kommunens hemsida, se ”Relaterade dokument”. För den som vill ta del av till planen hörande fastighetsförteckning hänvisas till stadsbyggnadsavdelningen på kommunen.