Karlskrona 26 (Flaggenhuset)

Ett förslag till ändring av detaljplan A293 har tagits fram för Karlskrona 26.  Föreslagen ändring innebär att planbestämmelsen Centrum läggs till i del av plankartan. I Centrum ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, hantverk, föreningslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård. Skydds- och varsamhetsbestämmelser som utgår från kulturmiljöutredningen har också lagts till.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Stortorget i centrala Karlshamn.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i byggnadsnämnden 22 juni 2022. En kulturmiljöutredning har genomförts och planen har varit ute på både samråd och granskning. Nu förbereds antagandehandlingarna för detaljplanen.