Karlskrona 26 (Flaggenhuset)

Ett förslag till ändring av detaljplan A293 har tagits fram för Karlskrona 26.  Föreslagen ändring innebär att planbestämmelsen Centrum läggs till i del av plankartan. I Centrum ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, hantverk, föreningslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård. Skydds- och varsamhetsbestämmelser som utgår från kulturmiljöutredningen har också lagts till.

Under tiden 27 november – 18 december 2023 kan ni lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 18 december 2023 till Karlshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn eller per e-post: planochbygg@karlshamn.se

Planhandlingar finns tillgängliga här på hemsidan, på stadsbibliotek i Karlshamn och i Rådhuset. Fastighetsförteckning finns endast tillgänglig på utställningsplatserna.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid stortorget i centrala Karlshamn

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i byggnadsnämnden 22 juni 2022. En kulturmiljöutredning har genomförts och planen ligger nu ute på samråd. Samrådstiden pågår från den 27 november till den 18 december 2023.