Helsingborg 15 och 16

Planens syfte är att med hänsyn tagen till fastigheternas höga kulturhistoriska värde möjliggöra byggrätt på gården, bekräfta gatuhusets befintliga läge och reglera vilka förändringar som kan göras av gatuhuset och på fastigheten i övrigt. Avsikten är att möjliggöra såväl bostäder som centrumändamål.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i centrala Karlshamn, inom den riksintressanta rutnätsstaden. Fastigheterna är belägna i den sydvästra delen av kvarteret Helsingborg och gränsar mot Regeringsgatan. Planområdet har ett centralt läge med cirka 150 meter till Stortorget och cirka 800 meter till Karlshamns tågstation.

Var är vi i planprocessen?

Samråd har genomförts i mars/april 2017 och inkomna synpunkter har sammanställts. Sedan samrådet har planen befunnit sitt i ett utredningsskede. Viss revidering av planhandlingarna kommer att göras inför granskningen.

Samrådsförslaget finns under relaterade dokument. För den som vill ta del av till planen hörande fastighetsförteckning, grundkarta samt dokumentation och underlag beträffande frågan om potentiellt förorenade områden hänvisas till stadsbyggnadsavdelningen på kommunen.