Hästaryd 25:1 med flera (Hästaryd skola och Bolsgården)

Genom byggandet av en ny skola i Mörrum har behovet av andra användningar än de som regleras i de befintliga detaljplanerna uppstått. Berörda fastigheter prövas således genom detaljplaneläggning. Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya användningar i form av bostäder, samlingslokal, parkering samt centrumändamål i form av bl.a. café och restaurang.

Planområdets läge

Planområdet, som är uppdelat i tre områden, ligger i centrala Mörrum, i anslutning till Hästaryd skola respektive Bolsgården och Mörrum nya skola. Planområdet är sammanlagt cirka 24 000-25 000 kvadratmeter stort.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs den 25 januari 2023 och samrådshandlingar håller på att tas fram. Samråd planeras ske fjärde kvartalet 2023.