Hasselvägen

Hasselvägen är ett särskilt boende med stöd för personer med psykiskt- och socialt funktionshinder. Boendet beviljas efter ansökan hos socialsekreteraren inom socialpsykiatrin.

Syftet med boendet är att öka den boendes livskvalitet och delaktighet i samhället. Med stöd avses att den boende stöttas i den egna förmågan att klara sig. Socialpsykiatrin skall tillgodose behov som avser: – boende – omvårdnad – service – socialt liv & hälso- och sjukvård.

På Hasselvägen finns personal över hela dygnet vars uppgift är att stötta de boendes enskilda behov. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Arbetet i våra verksamheter grundar sig på humanitet genom positiva förväntningar på den enskilde. All omvårdnad sker på frivillig basis och endast i samförstånd med den enskilde.

Varje boende har egen lägenhet med möjlighet att låsa om sig. Personal finns tillgänglig över hela dygnet vars uppgift är att stötta de boende i deras enskilda behov.

Trygghet, bra boende och social gemenskap utgör grunden för kommunens mål och ansvar när det gäller psykiatrin. Arbetet inom särskilt boende genomsyras av en aktiv brukarmedverkan där vi stöttar klienten till ett så självständigt liv som möjligt.