Öppna tangentbordsmeny

Hasseln 2 med flera (Österport)

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Hasseln 2 med flera.  Syftet med planläggningen är att möjliggöra för utveckling av befintliga och nya verksamheter samt för nya bostäder. Genom att användningarna centrum, bostäder och vård medges, skapas förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse och en god levnads- och boendemiljö. 

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Karlshamns östra entré och området går under benämningen Österport.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 30 oktober 2019 och vann laga kraft den 27 november 2019.