Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 med flera

En detaljplan har tagits fram för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m fl i Hällaryd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom Hällaryd 1:139 och utbyggnad och utveckling av skolverksamheten i Hällaryd samt att ge förutsättningar för en aktivitetspark inom planområdet. Planen möjliggör även bland annat samlingslokal, fler bostäder och allmänt tillgängliga platser i Hällaryds centrum.

Planområdets läge

Planområdet omfattar stora delar av centrala Hällaryd. Inom planområdet finns det gamla kommunalhuset, Hällaryds skola, förskola och bibliotek samt en del bostäder, såväl flerbostadshus som friliggande hus, och även allmän plats i form av park- och gatumark. Såväl genomfartsvägen i Hällaryd, Elisbergsvägen, som lokalgatorna Kommunalhusvägen, Trensumsvägen och Kantorsvägen finns inom området.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden den 23 juni 2021 och beslutet fick laga kraft den 20 juli 2021.