Guö 1:31

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Guö 1:31, Åryd, Karlshamns kommun i Blekinge län. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och kontor och att planlägga för bostäder, hotell och kontor i den befintliga värdshusbyggnaden. 

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Guövik, cirka 1 km från Åryds centrala delar. Planområdet omfattar fastigheten Guö 1:31, där byggnaden som inrymt Guö värdshus är belägen.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 25 maj 2022, beslutet fick laga kraft den 8 september 2023.

Antagandehandlingar finns tillgängliga här på hemsidan, se ”Relaterade dokument”. Fastighetsförteckning, granskningsutlåtande och samrådsredogörelse finns tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen, Karlshamns kommun.