Guö 1:31

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Guö 1:31. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och kontor och att planlägga för bostäder, hotell och kontor i den befintliga värdshusbyggnaden. 

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Guövik, cirka 1 km från Åryds centrala delar. Planområdet omfattar fastigheten Guö 1:31, där byggnaden som inrymt Guö värdshus är belägen.

Var är vi i planprocessen?

Under tiden 7 juni – 2 juli 2021 var detaljplanen ute på samråd. Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens hemsida, se relaterade dokument. Fastighetsförteckningen finns endast tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen. Under hösten 2021 kommer inkomna synpunkter att sammanställas och bemötas och vid behov ytterligare utredningar genomföras. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för granskning.