Gäddan 5 m.fl. (Å-rummet)

Detaljplans syfte är att möjliggöra för uppförande av bostadsbebyggelse i ett centralt läge. Planområdet omfattar fastigheten Gäddan 5 och del av fastigheten Karlshamn 2:1. Idag är platsen i anspråkstagen för parkering.

Detaljplanen har, under tiden 2020-12-18 – 2021-01-21, varit på samråd och nu pågår sammanställning av inkomna synpunkter. Innan planen kan gå vidare till granskning ska utredningar avseende trafik, buller och förorenad mark tas fram.

På grund av pågående pandemi så kunde inget samrådsmöte att hållas. Här kan du se hur planförslaget presenterades i videoformat inför samrådet :

Videopresentation inför samråd om detaljplan för Gäddan 5 m.fl.  (Youtube)

Planområdets läge

Planområdet är beläget intill Mieån i centrala Karlshamn på ca 300 meters promenadavstånd från torget.

Var är vi i planprocessen?

Planen befinner sig i granskningsskedet.