Froarp 4:14

Information om detaljplanen

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Froarp 4:14 håller på att tas fram.

Planområdet ligger cirka två kilometer från Asarum centrum, i nära anslutning till Långasjöns södra del.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av marklägenheter.

Beslut om att starta detaljplanen togs den 2 november 2022 och samrådshandlingar är nu under framtagande. Samråd planeras ske tredje kvartalet 2024.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen befinner sig i samrådsskedet.